Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe máy AAA

I.                    Bảo hiểm Bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới

1.       Đối tượng và phạm vi áp dụng:

Chủ xe máy tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2.       Quyền lợi bảo hiểm:

Bảo hiểm AAA sẽ thay mặt chủ xe:

-          Bồi thường cho những thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra.

-          Bồi thường cho các tổn thất về người và tài sản, cho hành khách với mức tối đa như sau:

o   Về người: 100.000.000 đồng/người/vụ

o   Về tài sản: 50.000.000 đồng/vụ tai nạn

II.                  Bảo hiểm Tai nạn Người ngồi trên xe

1.       Đối tượng bảo hiểm:

Lái xe và những người khác được chở trên xe mô tô, xe máy.

2.       Phạm vi bảo hiểm:

Thiệt hại thân thể đối với người được bảo hiểm do tai nạn trong khi: xe đang hoạt động, đang lên xuống xe, qua cầu, qua đò, qua phà.

3.       Quyền lợi bảo hiểm:

-          Trường hợp chết do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm: chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trong giấy chứng nhận bảo hiểm.

-          Trường hợp bị thương tật vĩnh viễn hoặc tạm thời do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm: chi trả tiền theo tỷ lệ % số tiền bảo hiểm nêu trong Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm số 05/TCBH ngày 02/01/1993 của Bộ Tài chính.

III.                Quy tắc bảo hiểm & Phí bảo hiểm

Thông tư số 22/2016/TT-BTC: quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới