Bảo hiểm xe cơ giới Fubon

1.  BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ (TNDS) BẮT BUỘC CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI

a.  Đối tượng bảo hiểm

Chủ xe cơ giới tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

b.  Phạm vi bảo hiểm

•  Thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra.

•  Thiệt hại về thân thể và tính mạng của hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách do xe cơ giới gây ra

Đối với mô tô, xe máy

•  Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về người : 100.000.000 đồng/1 người/1 vụ tai nạn.

•  Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản: 50.000.000 đồng/1 vụ tai nạn.

Đối với ô tô

•  Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về người : 100.000.000 đồng/1 người/1 vụ tai nạn.

•  Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản: 100.000.000 đồng/1 vụ tai nạn.

 
2.  BẢO HIỂM TỰ NGUYỆN XE CƠ GIỚI

a.  Đối tượng bảo hiểm

Chủ xe cơ giới tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

b.  Phạm vi bảo hiểm

•  Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe;

•  Bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới vượt mức bắt buộc;

•  Bảo hiểm tai nạn lái xe, phụ xe và người ngồi trên xe;

•  Bảo hiểm mở rộng:

·  Điều khoản thay thế mới

·  Điều khoản lựa chọn cơ sở sữa chữa
·  Bảo hiểm thuê xe trong thời gian sửa chữa
·  Bảo hiểm vật chất xe đối với xe tạm nhập tái xuất
·  Bảo hiểm vật chất xe cơ giới ngoài lãnh thổ Việt Nam
·  Bảo hiểm thiệt hại động cơ do hiện tượng thủy kích
·  Bảo hiểm trách nhiệm xe cùng chủ
·  Bảo hiểm ô tô và xe máy chuyên dùng
·  Bảo hiểm xe tập lái
·  Bảo hiểm trộm cắp, cướp bộ phận xe

Chi tiết xem thêm Tại đây