• Bảo hiểm Hàng hóa trên Ô tô

  Bảo hiểm Hàng hóa trên Ô tô

  Bảo Minh sẽ thanh toán cho Chủ xe số tiền mà Chủ xe phải bồi thường theo quy định của Luật Dân sự đối với những thiệt hại về hàng hóa vận chuyển trên xe đã xảy ra cho chủ hàng Trong phạm vi mức trách nhiệm bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.

 • Bảo hiểm thiệt hại vật chất toàn bộ xe ô tô

  Bảo hiểm thiệt hại vật chất toàn bộ xe ô tô

  Bảo Minh bồi thường cho Chủ xe những thiệt hại vật chất xe xảy ra do những tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của Chủ xe, lái xe trong những trường hợp: 1.Đâm va, lật đổ; 2.Hỏa hoạn, cháy nổ; 3.Những tai họa bất khả kháng do thiên nhiên: Bão, Lũ lụt, sụt lở, sét đánh, động đất, mưa đá; 4.Vật thể từ bên ngoài tác động lên xe cơ giới; 5.Mất toàn bộ xe trong trường hợp: xe bị trộm cắp, xe bị cướp, bị cưỡng đoạt; 6.Tai nạn do rủi ro bất ngờ khác ngoài những điểm loại trừ quy định tại Điều 9 và Điều 14 Quy tắc bảo hiểm xe cơ giới.

 • Bảo Hiểm Tai Nạn Lái Phụ Xe Mức Cao

  Bảo Hiểm Tai Nạn Lái Phụ Xe Mức Cao

  Bảo Minh bồi thường thiệt hại thân thể đối với lái xe, phụ xe và người ngồi trên do tai nạn khi đang ở trên xe, lên xuống xe trong quá trình xe đang tham gia giao thông trong phạm vi mức trách nhiệm ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm. Số tiền bảo hiểm tối đa có thể lên tới 50.000$/người/vụ

 • Bảo hiểm thân vỏ và người ngồi trên xe

  Bảo hiểm thân vỏ và người ngồi trên xe

  Điều kiện tham gia bảo hiểm: người chủ xe được cấp giấy phép đăng ký xe, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật của xe….Do xe ô tô được cấu tạo từ nhiều bộ phận, chi tiết máy mọc nên các công ty bảo hiểm thường đưa ra nhiều dạng bảo hiểm: bảo hiểm toàn phần (toàn bộ xe), bảo hiểm một phần của xe (bảo hiểm thân vỏ xe, bảo hiểm vỡ kính).

 • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc Bảo Minh

  Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc Bảo Minh

  Là bảo hiểm bắt buộc đối với chủ xe cơ giới. Trong phạm vi mức trách nhiệm bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm, Bảo hiểm Bảo Minh có trách nhiệm thanh toán cho chủ xe cơ giới số tiền mà chủ xe cơ giới phải bồi thường cho bên thứ ba và hành khách do việc sử dụng xe cơ giới gây ra.

 • Bảo hiểm thân vỏ và vật chất toàn bộ xe

  Bảo hiểm thân vỏ và vật chất toàn bộ xe

  Bảo Minh bồi thường cho Chủ xe những thiệt hại vật chất xe xảy ra do những tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của Chủ xe, lái xe trong những trường hợp: 1.Đâm va, lật đổ; 2.Hỏa hoạn, cháy nổ; 3.Những tai họa bất khả kháng do thiên nhiên: Bão, Lũ lụt, sụt lở, sét đánh, động đất, mưa đá; 4.Vật thể từ bên ngoài tác động lên xe cơ giới; 5.Mất toàn bộ xe trong trường hợp: xe bị trộm cắp, xe bị cướp, bị cưỡng đoạt; 6.Tai nạn do rủi ro bất ngờ khác ngoài những điểm loại trừ quy định tại Điều 9 và Điều 14 Quy tắc bảo hiểm xe cơ giới.

 • Bảo hiểm tai nạn Người ngồi trên ô tô, Lái xe và Phụ xe ô tô

  Bảo hiểm tai nạn Người ngồi trên ô tô, Lái xe và Phụ xe ô tô

  Bảo Minh bồi thường thiệt hại thân thể đối với lái xe, phụ xe và người ngồi trên do tai nạn khi đang ở trên xe, lên xuống xe trong quá trình xe đang tham gia giao thông trong phạm vi mức trách nhiệm ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm. Số tiền bảo hiểm tối đa có thể lên tới 50.000$/người/vụ

 • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe đối với hàng hoá vận chuyển trên xe Bảo Minh

  Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe đối với hàng hoá vận chuyển trên xe Bảo Minh

  Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe đối với hàng hoá vận chuyển trên xe.

 • Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe ÔTô Bảo Minh

  Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe ÔTô Bảo Minh

  Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe ÔTô

 • Bảo hiểm tai nạn lái xe, phụ xe và người ngồi trên xe Bảo Minh

  Bảo hiểm tai nạn lái xe, phụ xe và người ngồi trên xe Bảo Minh

  Bảo hiểm tai nạn lái xe, phụ xe và người ngồi trên xe.

 • Bảo Hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới Bảo Minh

  Bảo Hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới Bảo Minh

  Bảo Hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới