Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc UIC

             

     Trên cơ sở yêu cầu của Chủ xe/Người được bảo hiểm, UIC thỏa thuận bảo hiểm cho phần trách nhiệm vượt mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc theo quy định của Bộ Tài chính như sau:

1. Quyền lợi bảo hiểm: Trong mọi trường hợp, số tiền bồi thường không vượt quá mức trách nhiệm đã ghi trên hợp đồng bảo hiểm hay số tiền mà Chủ xe/Người được bảo hiểm đã bồi thường theo hòa giải, phán quyết của Tòa án dựa trên cơ sở thiệt hại thực tế hợp lý và mức độ lỗi của chủ xe.
2. Các quy định khác: Áp dụng theo Quy tắc bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới ban hành theo Thông tư số 126/2008/TT-BTC này 22/12/2008 và Thông tư số 151/2012/TT-BTC này 12/09/2012 của Bộ Tài chính.

3. Trường hợp Chủ xe/Người được bảo hiểm được bảo hiểm ở nhiều hợp đồng bảo hiểm cho cùng một xe cơ giới thì mức bồi thường thiệt hại sẽ được tính theo tỷ lệ giữa mức trách nhiệm tự nguyện ghi trên hợp đồng bảo hiểm đó so với tổng các mức trách nhiệm bảo hiểm tự nguyện được ghi trên tất cả các hợp đồng bảo hiểm sau khi đã trừ đi phần thiệt hại thuộc mức trách nhiệm bắt buộc.                                                                                                                                                             

Lựa chọn mức trách nhiệm

Mức trách nhiệm

Xe dưới 6 chỗ Từ 6-11 chỗ Từ 12-24 chỗ Xe bán tải
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc

Thương tật thân thể: 100.000.000đ/vụ

Thiệt hại tài sản: 100.000.000đ/vụ

Không giới hạn số vụ

480,700 873,400 1,397,000 1,026,300

                       ĐVT: ĐỒNG