Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới ABIC

Đây là loại hình bảo hiểm bắt buộc. Chủ xe mô tô-xe máy phải tham gia bảo hiểm khi tham gia giao thông trên lãnh thổ Việt Nam.

Áp dụng theo Thông tư số 22/2016/TT-BTC ngày 16/2/2016 của Bộ Tài chính
1. Đối tượng bảo hiểm:
-  Trách nhiệm dân sự của Chủ xe mô tô-xe máy đối với bên thứ ba.
2. Phạm vi bảo hiểm: 
-  Thiệt hại về thân thể, tính mạngvà tài sản đối với bên thứ ba do xe mô tô – xe máy gây ra.
3. Mức trách nhiệm:
 - Về người: 100 triệu đồng/người/vụ.
 - Về tài sản: 50 triệu đồng/vụ.