Bảo hiểm tai nạn lái xe, phụ xe và người ngồi trên xe VNI

1. Đối tượng, phạm vi bảo hiểm
- Thiệt hại về thân thể đối với lái xe và những người được chở trên xe.
- Những người này bị tai nạn khi đang ở trên xe, lên xuống xe trong quá trình xe
đang tham gia giao thông.
2.  Không thuộc phạm vi bảo hiểm
VNI không nhận bảo hiểm và không chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại về
người do các nguyên nhân sau:
-   Đối tượng được bảo hiểm cố ý gây thiệt hại.
-   Người điều khiển xe không có Giấy phép lái xe hoặc Giấy phép lái xe không phù
hợp đối với loại xe cơ giới bắt buộc phải có Giấy phép lái xe. Trường hợp người
điều khiển xe bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe có thời hạn hoặc không thời
hạn thì được coi là không có Giấy phép lái xe.
-   Người điều khiển xe trong tình trạng có nồng độ cồn trong máu hoặc khí thở, sử
dụng ma túy và chất kích thích bị cấm theo quy định của pháp luật.
-   Đua xe (hợp pháp hoặc trái phép).
-   Tai nạn ngoài lãnh thổ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
3. Phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm
- Phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm được quy định tại biểu phí và số tiền bảo hiểm
hiện hành của VNI.
- Phí bảo hiểm được tính trên cơ sở số chỗ ngồi theo thiết kế của xe hoặc số chỗ
ngồi quy định trong giấy phép lưu hành hoặc theo thoả thuận giữa VNI và chủ xe.
4. Quyền lợi của người được bảo hiểm
-  Trường hợp đối tượng bảo hiểm bị chết thuộc phạm vi trách nhiệm được thanh
toán toàn bộ số tiền bảo hiểm (ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm).
-  Trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật thân thể, tuỳ theo mức độ VNI sẽ
trả tiền bồi thường theo tỷ lệ trả tiền bảo hiểm quy định tại Bảng tỷ lệ trả tiền bồi
thường thương tật của VNI ban hành kèm theo quyết định số: /2015/QĐ-
BHHK ngày / /2015.
-  Nếu tại thời điểm xảy ra tai nạn, số người thực tế (không bao gồm trẻ em dưới 7
tuổi) lớn hơn số người được bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm thì hạn
mức trách nhiệm sẽ giảm theo tỷ lệ giữa số người được bảo hiểm và số người thực
tế trên xe.
-  Trẻ em dưới 7 tuổi được thanh toán 50% số tiền bảo hiểm theo những nguyên tắc
trả tiền bồi thường trên đây./.