Quy tắc BH vật chất xe ô tô chương trình bảo hiểm ô tô Toyota

Phụ lục sửa đổi bổ sung Quy tắc bảo hiểm vật chất xe ô tô dành riêng cho Chương trình bảo hiểm ô tô Toyota

(Phụ lục sửa đổi bổ sung Quy tắc bảo hiểm vật chất xe ô tô ban hành kèm theo Quyết định số 108/2015/QĐ/TSC/TGĐ ngày 27 /02/ 2015 của Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex)

Trên cơ sở nhu cầu bảo hiểm Chủ xe và thị trường, Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO) thỏa thuận sửa đổi bổ sung các điều khoản bảo hiểm vật chất xe ô tô dành riêng cho chương trình bảo hiểm xe ô tô Toyota như sau:

1. Phụ lục 1 về tỷ lệ khấu hao của Quy tắc bảo hiểm vật chất xe ô tô:

Sửa đổi và thay thế mục I, II và III tại Phụ lục 1 về tỷ lệ khấu hao bộ phận và điểm b mục 3.2 khoản 3 điều 12 như sau:

1.1. Đối với xe thông thường (không phải xe taxi, xe cho thuê tự lái):

- Thời gian sử dụng xe trong vòng 5 năm không giảm giá trị bộ phận thay mới;

- Thời gian sử dụng xe từ trên 5 năm đến dưới 6 năm giảm 15% giá trị bộ phận thay mới;

- Thời gian sử dụng xe từ 6 năm đến dưới 10 năm giảm 25% giá trị bộ phận thay mới;

- Thời gian sử dụng xe từ 10 năm đến dưới 15 năm giảm 35% giá trị bộ phận thay mới;

- Thời gian sử dụng xe từ 15 năm trở lên giảm 50% giá trị bộ phận thay mới.

1.2. Đối với xe taxi, xe cho thuê tự lái:

 - Thời gian sử dụng trong vòng 5 năm không giảm giá trị bộ phận thay thế mới;

 - Thời gian sử dụng từ trên 5 năm: Áp dụng mức giảm giá trị cho tất cả các bộ phận là 150% so với các mức khấu hao của các loại xe thông thường nêu trên.

1.3. Thời gian sử dụng của xe: Tính từ tháng đăng ký lần đầu tại Việt Nam đến tháng giao kết Hợp đồng bảo hiểm. Đối với xe nhập khẩu đã qua sử dụng ở nước ngoài, thì thời gian sử dụng tính từ tháng một của năm sản xuất đến tháng giao kết Hợp đồng bảo hiểm.

2. Phụ lục 2 về các điều khoản bảo hiểm bổ sung của Quy tắc bảo hiểm vật chất xe ô tô:

2.1. Bảo hiểm xe bị mất trộm, cướp bộ phận: Mã ĐKBS 002

Sửa đổi và thay thế mục 2, phụ lục 2 các điều khoản bảo hiểm bổ sung, như sau:

PJICO nhận bảo hiểm cho những tổn thất bộ phận do bị mất cắp, mất cướp. Giới hạn số lần mất cắp, mất cướp không vượt quá:

- 02 lần đối với gói Vàng (mức khấu trừ: 20% tổn thất) trong 1 năm bảo hiểm.

- 03 lần đối với gói Bạch Kim (mức khấu trừ: 15% tổn thất) trong 1 năm bảo hiểm.

Không áp dụng thêm mức khấu trừ, mức miễn thường nào khác (nếu có). Điều khoản này không áp dụng cho gói Bạc.

Loại trừ bảo hiểm: Mất bộ phận xe do bị trộm hoặc cướp tại các quốc gia tham gia bảo hiểm (ngoài lãnh thổ Việt Nam).

2.2. Bảo hiểm thuê xe trong thời gian sửa chữa (bảo hiểm gián đoạn sử dụng xe): Mã ĐKBS 003

Sửa đổi và thay thế mục 3, phụ lục 2 các điều khoản bảo hiểm bổ sung, như sau:

PJICO nhận bảo hiểm và hỗ trợ khách hàng chi phí thuê xe trong thời gian sửa chữa xe, với điều kiện sau:

- Tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm.

-  PJICO chi trả hỗ trợ tiền thuê xe cho chủ xe trong thời hạn sửa chữa xe bị tai nạn. Căn cứ để xác định thời gian hỗ trợ là từ khi xe bị tai nạn được đưa vào xưởng sửa chữa, cho đến khi xe được sửa xong.

-  Số tiền hỗ trợ tối đa không vượt quá mức trách nhiệm bảo hiểm nhân với số ngày thực tế thuê xe và tối đa không vượt quá 30 ngày. Cụ thể như sau:

+ Đối với gói Vàng: Chi phí thuê xe 300,000 VNĐ/1 ngày. Tối đa không quá 30 ngày trong 1 năm bảo hiểm. Mức khấu trừ: 3 ngày.

+ Đối với gói Bạch Kim: Chi phí thuê xe 500,000 VNĐ/1 ngày. Tối đa không quá 30 ngày trong 1 năm bảo hiểm. Mức khấu trừ: 3 ngày.

- Để nhận được khoản hỗ trợ này, chủ xe phải cung cấp cho PJICO hợp đồng thuê xe và hóa đơn phí thuê xe (bản gốc)

Điều khoản này không áp dụng cho gói Bạc.

2.3. Bảo hiểm thay thế mới (bảo hiểm mới thay cũ): Mã ĐKBS 004

Sửa đổi và thay thế mục 4, phụ lục 2 các điều khoản bảo hiểm bổ sung, như sau:

PJICO sẽ bồi thường các bộ phận bị hư hỏng cần phải thay thế thuộc phạm vi bảo hiểm mà không trừ phần hao mòn (khấu hao) sử dụng.

Chỉ áp dụng đối với xe có thời gian sử dụng trong vòng 5 năm.

2.4. Bảo hiểm tổn thất của động cơ khi xe hoạt động trong khu vực bị ngập nước: Mã ĐKBS 006

Sửa đổi và thay thế mục 6, phụ lục 2 các điều khoản bảo hiểm bổ sung, như sau:

PJICO nhận bảo hiểm trong trường hợp xe ô tô bị thiệt hại động cơ hoặc hư hỏng về điện do lái xe điều khiển xe đi vào vùng ngập nước sẽ được PJICO bồi thường, nếu xe có tham gia bảo hiểm vật chất xe (không áp dụng đối với bảo hiểm thân vỏ xe - bảo hiểm bộ phận).

-  Mức khấu trừ/vụ áp dụng riêng đối với từng gói Bảo hiểm:

+ Gói Bạc: 20% giá trị tổn thất, tối thiểu là 3 triệu VND

+ Gói Vàng: 20% giá trị tổn thất

+ Gói Bạch Kim: 10% giá trị tổn thất

Không áp dụng thêm mức khấu trừ nào khác (nếu có).

2.5. Bảo hiểm vật chất xe ô tô cho xe ô tô mới chưa có đăng ký và đăng kiểm:

Bổ sung bảo hiểm cho xe chưa có đăng ký và đăng kiểm như sau:

PJICO nhận bảo hiểm và bồi thường đối với xe mới chưa có Giấy đăng ký xe hoặc Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ trong vòng 30 ngày kể từ ngày hiệu lực bảo hiểm.

2.6. Thưởng khi không phát sinh tổn thất:

Bổ sung điều khoản thưởng khi không phát sinh tổn thất như sau:

Trong suốt thời hạn bảo hiểm của hợp đồng/giấy chứng nhận bảo hiểm, nếu không phát sinh tổn thất nào thì khi kết thúc thời hạn bảo hiểm, người được bảo hiểm sẽ được PJICO thưởng một khoản tiền theo quy định như sau:

- Năm thứ 1 không tổn thất: thưởng 20% phí Bảo hiểm năm thứ 1.

-  02 năm liền không tổn thất: 25% phí Bảo hiểm của năm thứ 2.

- 03 năm liền không tổn thất: 30% phí Bảo hiểm của năm thứ 3.

- 04 năm liền không tổn thất: 35% phí Bảo hiểm của năm thứ 4.

- 05 năm liền không tổn thất: 40% phí Bảo hiểm của năm thứ 5.

- Liên tiếp 6 năm không có tổn thất trở lên, khách hàng được thưởng khoản tiền bằng 40% phí của năm trước đó. 

- Đối với hợp đồng/giấy chứng nhận bảo hiểm có thời hạn 2 năm, sau 2 năm không có tổn thất, khách hàng sẽ được thưởng 20% tổng phí bảo hiểm của 2 năm.

- Đối với hợp đồng/giấy chứng nhận bảo hiểm có thời hạn 3 năm, sau 3 năm không có tổn thất, khách hàng sẽ được thưởng 25% tổng phí bảo hiểm của 3 năm.

- Trường hợp khách hàng tham gia bảo hiểm lần đầu theo hợp đồng/ Giấy chứng nhận có thời hạn 2 hoặc 3 năm; sau đó khách hàng tham gia tái tục theo hợp đồng/ Giấy chứng có thời hạn 1 năm. Trong trường hợp cả hai hợp đồng/giấy chứng nhận này đều không có tổn thất phát sinh trong suốt thời hạn bảo hiểm, thì đối với hợp đồng/ Giấy chứng nhận thứ 2, khách hàng sẽ được thưởng 20% phí bảo hiểm của hợp đồng/ Giấy chứng nhận đó.

Việc thưởng này được thực hiện bằng cách trả cho khách hàng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, tùy theo yêu cầu của khách hàng.

Điều kiện để khách hàng nhận được khoản thưởng này là: Ở năm tiếp theo khách hàng vẫn tham gia chương trình bảo hiểm trên và mua bảo hiểm cho chính chiếc xe đó trong vòng 07 ngày kể từ ngày hết hạn của đơn bảo hiểm hiện tại.