Bên cạnh tiềm năng ứng dụng to lớn trong quy trình sản xuất, các công nghệ 4.0 cũng có thể được áp dụng mở rộng đối với nhiều lĩnh vực khác, bao gồm cả logistics.

  • Facebook
  • Chia sẻ