Đoạn video dưới đây sẽ cho thất sự biến đổi của dòng sedan hạng sang BMW 7 Series qua 6 thế hệ và 38 năm phát triển.

  • Facebook
  • Chia sẻ