Hãng Loại xe

Thống kê doanh số Vama tháng 11-2018

Hãng
DOANH SỐ BÁN HÀNG (28540 Chiếc)
Tháng trước
Cùng kì năm trước
Bắc
Trung
Nam
TỔNG
Tỉ trọng
Số lượng
%
Số lượng
%
2859 979 3592 7430 26.03% 8426 -11.82% 5131 44.81%
2072 469 1165 3706 12.99% 2920 26.92% 5040 -26.47%
1160 741 1039 2940 10.3% 3475 -15.4% 1754 67.62%
1474 264 921 2659 9.32% 2657 0.08% 3417 -22.18%
1006 218 1271 2495 8.74% 2598 -3.96% 2547 -2.04%
1062 322 1081 2465 8.64% 1802 36.79% 2443 0.9%
658 594 413 1665 5.83% 1265 31.62% 1056 57.67%
497 263 727 1487 5.21% 1272 16.9% 920 61.63%
412 149 425 986 3.45% 809 21.88% 160 516.25%
228 17 500 745 2.61% 608 22.53% 565 31.86%
220 55 276 551 1.93% 532 3.57% 327 68.5%
258 43 248 549 1.92% 535 2.62% 528 3.98%
129 52 120 301 1.05% 318 -5.35% 17 1670.59%
185 46 49 280 0.98% 224 25% 175 60%
103 9 16 128 0.45% 135 -5.19% 274 -53.28%
35 9 53 97 0.34% 92 5.43% 46 110.87%
55 0 0 55 0.19% 10 450% 0%
0 0 1 1 0% 0 0% 6 -83.33%
0 0 0 0 0% 0 0% 0 0%
Ghi chú:
- Doanh số bán hàng trên dự vào báo cáo của VAMA hàng tháng.
- % tỷ trọng là của một hãng xe, kiểu xe được sắp xếp giảm dần theo doanh số.
- % so cùng kỳ là doanh số của tháng này được so sánh với doanh số tháng trước, năm trước.