• Hãng Loại xe

  Thống kê doanh số Vama tháng 04-2020

  Hãng
  DOANH SỐ BÁN HÀNG (10728 Chiếc)
  Tháng trước
  Cùng kì năm trước
  Bắc
  Trung
  Nam
  TỔNG
  Tỉ trọng
  Số lượng
  %
  Số lượng
  %
  1133 417 1253 2803 26.13% 5143 -45.5% 4188 -33.07%
  634 167 739 1540 14.35% 2065 -25.42% 0%
  628 126 575 1329 12.39% 1355 -1.92% 2608 -49.04%
  731 114 473 1318 12.29% 1822 -27.66% 2463 -46.49%
  373 200 302 875 8.16% 1779 -50.82% 1299 -32.64%
  350 108 385 843 7.86% 1968 -57.16% 1756 -51.99%
  270 155 301 726 6.77% 1418 -48.8% 2161 -66.4%
  156 9 260 425 3.96% 764 -44.37% 702 -39.46%
  121 14 162 297 2.77% 1078 -72.45% 383 -22.45%
  56 16 115 187 1.74% 296 -36.82% 0%
  45 13 60 118 1.1% 132 -10.61% 3077 -96.17%
  42 11 52 105 0.98% 160 -34.38% 441 -76.19%
  67 14 10 91 0.85% 132 -31.06% 232 -60.78%
  9 3 10 22 0.21% 29 -24.14% 103 -78.64%
  20 0 0 20 0.19% 15 33.33% 87 -77.01%
  5 2 8 15 0.14% 35 -57.14% 0%
  8 1 4 13 0.12% 56 -76.79% 243 -94.65%
  1 0 0 1 0.01% 7 -85.71% 15 -93.33%
  0 0 0 0 0% 0 0% 0%
  0 0 0 0 0% 0 0% 0 0%
  0 0 0 0 0% 0 0% 0%
  Ghi chú:
  - Doanh số bán hàng trên dự vào báo cáo của VAMA hàng tháng.
  - % tỷ trọng là của một hãng xe, kiểu xe được sắp xếp giảm dần theo doanh số.
  - % so cùng kỳ là doanh số của tháng này được so sánh với doanh số tháng trước, năm trước.