Hãng Loại xe

Thống kê doanh số Vama tháng 03/2021

Hãng DOANH SỐ BÁN HÀNG (29720 Chiếc) Tháng trước Cùng kì năm trước
Bắc Trung Nam TỔNG Tỉ trọng Số lượng % Số lượng %
2465 988 2614 6067 20.41% 0 0% 5143 17.97%
1712 781 1252 3745 12.6% 0 0% 1822 105.54%
1150 618 1462 3230 10.87% 0 0% 1418 127.79%
1056 181 1624 2861 9.63% 0 0% 1078 165.4%
1143 347 1335 2825 9.51% 0 0% 0 0%
1099 552 1017 2668 8.98% 0 0% 1968 35.57%
1317 276 1013 2606 8.77% 0 0% 1355 92.32%
954 580 1004 2538 8.54% 0 0% 1779 42.66%
554 119 854 1527 5.14% 0 0% 764 99.87%
315 67 265 647 2.18% 0 0% 132 390.15%
131 47 291 469 1.58% 0 0% 296 58.45%
116 29 146 291 0.98% 0 0% 160 81.88%
20 0 50 70 0.24% 0 0% 15 366.67%
44 0 16 60 0.2% 0 0% 56 7.14%
20 13 24 57 0.19% 0 0% 29 96.55%
12 4 40 56 0.19% 0 0% 0 0%
3 0 0 3 0.01% 0 0% 0 0%
0 0 0 0 0% 0 0% 132 -100%
0 0 0 0 0% 0 0% 0 0%
0 0 0 0 0% 0 0% 0 0%
Ghi chú:
- Doanh số bán hàng trên dự vào báo cáo của VAMA hàng tháng.
- % tỷ trọng là của một hãng xe, kiểu xe được sắp xếp giảm dần theo doanh số.
- % so cùng kỳ là doanh số của tháng này được so sánh với doanh số tháng trước, năm trước.