• Hãng Loại xe

  Thống kê doanh số Vama tháng 11-2017

  Hãng
  DOANH SỐ BÁN HÀNG (20975 Chiếc)
  Tháng trước
  Cùng kì năm trước
  Bắc
  Trung
  Nam
  TỔNG
  Tỉ trọng
  Số lượng
  %
  Số lượng
  %
  2145 531 2698 5374 25.62% 4397 22.22% 6130 -12.33%
  1474 379 1424 3277 15.62% 3017 8.62% 3838 -14.62%
  1093 295 1025 2413 11.5% 2282 5.74% 2585 -6.65%
  1211 277 897 2385 11.37% 2612 -8.69% 2653 -10.1%
  786 162 689 1637 7.8% 1537 6.51% 3458 -52.66%
  385 42 644 1071 5.11% 977 9.62% 1097 -2.37%
  316 111 439 866 4.13% 783 10.6% 876 -1.14%
  282 32 435 749 3.57% 420 78.33% 297 152.19%
  212 120 375 707 3.37% 1011 -30.07% 1314 -46.19%
  369 43 254 666 3.18% 664 0.3% 708 -5.93%
  273 170 127 570 2.72% 670 -14.93% 581 -1.89%
  179 88 238 505 2.41% 22 2195.45% 56 801.79%
  240 13 50 303 1.44% 328 -7.62% 475 -36.21%
  65 33 101 199 0.95% 105 89.52% 181 9.94%
  48 4 122 174 0.83% 232 -25% 478 -63.6%
  26 9 15 50 0.24% 438 -88.58% 860 -94.19%
  11 1 13 25 0.12% 16 56.25% 52 -51.92%
  0 0 4 4 0.02% 1 300% 3 33.33%
  0 0 0 0 0% 0 0% 39 -100%
  Ghi chú:
  - Doanh số bán hàng trên dự vào báo cáo của VAMA hàng tháng.
  - % tỷ trọng là của một hãng xe, kiểu xe được sắp xếp giảm dần theo doanh số.
  - % so cùng kỳ là doanh số của tháng này được so sánh với doanh số tháng trước, năm trước.