• Hãng Loại xe

  Thống kê doanh số Vama tháng 09-2017

  Hãng
  DOANH SỐ BÁN HÀNG (18140 Chiếc)
  Tháng trước
  Cùng kì năm trước
  Bắc
  Trung
  Nam
  TỔNG
  Tỉ trọng
  Số lượng
  %
  Số lượng
  %
  1325 327 2457 4109 22.65% 5794 -29.08% 5110 -19.59%
  1082 360 1242 2684 14.8% 2784 -3.59% 4048 -33.7%
  1053 233 985 2271 12.52% 2292 -0.92% 2654 -14.43%
  1030 368 675 2073 11.43% 1113 86.25% 1035 100.29%
  752 130 630 1512 8.34% 1517 -0.33% 3156 -52.09%
  784 156 486 1426 7.86% 1905 -25.14% 2850 -49.96%
  243 90 510 843 4.65% 718 17.41% 924 -8.77%
  227 21 577 825 4.55% 757 8.98% 793 4.04%
  391 88 243 722 3.98% 626 15.34% 871 -17.11%
  232 121 147 500 2.76% 622 -19.61% 565 -11.5%
  133 34 230 397 2.19% 392 1.28% 232 71.12%
  261 16 53 330 1.82% 266 24.06% 270 22.22%
  116 17 167 300 1.65% 270 11.11% 350 -14.29%
  15 14 47 76 0.42% 99 -23.23% 207 -63.29%
  22 11 19 52 0.29% 114 -54.39% 404 -87.13%
  8 2 8 18 0.1% 22 -18.18% 50 -64%
  0 0 2 2 0.01% 0 0% 2 0%
  0 0 0 0 0% 787 -100% 49 -100%
  0 0 0 0 0% 0 0% 41 -100%
  Ghi chú:
  - Doanh số bán hàng trên dự vào báo cáo của VAMA hàng tháng.
  - % tỷ trọng là của một hãng xe, kiểu xe được sắp xếp giảm dần theo doanh số.
  - % so cùng kỳ là doanh số của tháng này được so sánh với doanh số tháng trước, năm trước.