Hãng Loại xe

Thống kê doanh số Vama tháng 12/2020

Hãng DOANH SỐ BÁN HÀNG (44530 Chiếc) Tháng trước Cùng kì năm trước
Bắc Trung Nam TỔNG Tỉ trọng Số lượng % Số lượng %
4394 1679 4152 10225 22.96% 8947 14.28% 8660 18.07%
3348 1339 3072 7759 17.42% 6260 23.95% 3203 142.24%
1706 965 1896 4567 10.26% 4033 13.24% 3877 17.8%
1785 758 1942 4485 10.07% 4369 2.66% 3233 38.73%
1856 906 1388 4150 9.32% 2018 105.65% 2989 38.84%
1410 724 1787 3921 8.81% 2731 43.57% 3093 26.77%
1197 392 1144 2733 6.14% 1202 127.37% 1320 107.05%
1002 238 1125 2365 5.31% 2455 -3.67% 1902 24.34%
720 191 1175 2086 4.68% 1287 62.08% 1086 92.08%
479 138 451 1068 2.4% 550 94.18% 309 245.63%
153 47 299 499 1.12% 361 38.23% 381 30.97%
146 36 183 365 0.82% 203 79.8% 261 39.85%
21 21 79 121 0.27% 80 51.25% 235 -48.51%
69 0 17 86 0.19% 72 19.44% 44 95.45%
17 7 26 50 0.11% 32 56.25% 45 11.11%
28 1 21 50 0.11% 10 400% 94 -46.81%
0 0 0 0 0% 0 0% 0 0%
0 0 0 0 0% 0 0% 124 -100%
0 0 0 0 0% 0 0% 218 -100%
0 0 0 0 0% 0 0% 65 -100%
Ghi chú:
- Doanh số bán hàng trên dự vào báo cáo của VAMA hàng tháng.
- % tỷ trọng là của một hãng xe, kiểu xe được sắp xếp giảm dần theo doanh số.
- % so cùng kỳ là doanh số của tháng này được so sánh với doanh số tháng trước, năm trước.