Hãng Loại xe

Thống kê doanh số Vama tháng 09/2021

Hãng DOANH SỐ BÁN HÀNG (12209 Chiếc) Tháng trước Cùng kì năm trước
Bắc Trung Nam TỔNG Tỉ trọng Số lượng % Số lượng %
1738 761 443 2942 24.1% 2257 30.35% 6168 -52.3%
1486 194 504 2184 17.89% 1538 42% 2655 -17.74%
749 193 583 1525 12.49% 0 0% 2313 -34.07%
716 333 310 1359 11.13% 480 183.13% 2613 -47.99%
554 200 301 1055 8.64% 867 21.68% 4037 -73.87%
469 180 83 732 6% 257 184.82% 2509 -70.83%
526 94 107 727 5.95% 111 554.95% 1778 -59.11%
364 169 57 590 4.83% 547 7.86% 1541 -61.71%
240 13 124 377 3.09% 142 165.49% 964 -60.89%
183 60 72 315 2.58% 230 36.96% 558 -43.55%
95 40 95 230 1.88% 84 173.81% 20 1050%
38 12 47 97 0.79% 55 76.36% 207 -53.14%
13 4 18 35 0.29% 82 -57.32% 0 0%
11 10 0 21 0.17% 13 61.54% 55 -61.82%
20 0 0 20 0.16% 35 -42.86% 147 -86.39%
0 0 0 0 0% 0 0% 417 -100%
0 0 0 0 0% 0 0% 0 0%
0 0 0 0 0% 0 0% 0 0%
0 0 0 0 0% 0 0% 282 -100%
0 0 0 0 0% 0 0% 0 0%
Ghi chú:
- Doanh số bán hàng trên dự vào báo cáo của VAMA hàng tháng.
- % tỷ trọng là của một hãng xe, kiểu xe được sắp xếp giảm dần theo doanh số.
- % so cùng kỳ là doanh số của tháng này được so sánh với doanh số tháng trước, năm trước.