Hãng Loại xe

Thống kê doanh số Vama tháng 08-2018

Hãng
DOANH SỐ BÁN HÀNG (18643 Chiếc)
Tháng trước
Cùng kì năm trước
Bắc
Trung
Nam
TỔNG
Tỉ trọng
Số lượng
%
Số lượng
%
1468 630 2631 4729 25.37% 4270 10.75% 5794 -18.38%
778 515 832 2125 11.4% 1914 11.02% 1113 90.93%
940 262 823 2025 10.86% 2417 -16.22% 1905 6.3%
960 231 810 2001 10.73% 2487 -19.54% 1517 31.91%
602 170 1043 1815 9.74% 2153 -15.7% 2784 -34.81%
448 169 606 1223 6.56% 1407 -13.08% 2292 -46.64%
371 147 473 991 5.32% 848 16.86% 718 38.02%
438 119 431 988 5.3% 276 257.97% 114 766.67%
334 270 176 780 4.18% 378 106.35% 622 25.4%
360 25 256 641 3.44% 411 55.96% 626 2.4%
103 40 341 484 2.6% 591 -18.1% 757 -36.06%
122 39 198 359 1.93% 452 -20.58% 22 1531.82%
56 8 97 161 0.86% 210 -23.33% 392 -58.93%
110 21 19 150 0.8% 199 -24.62% 266 -43.61%
7 6 106 119 0.64% 220 -45.91% 270 -55.93%
18 6 28 52 0.28% 58 -10.34% 99 -47.47%
0 0 0 0 0% 1086 -100% 787 -100%
0 0 0 0 0% 0 0% 0 0%
0 0 0 0 0% 23 -100% 0 0%
Ghi chú:
- Doanh số bán hàng trên dự vào báo cáo của VAMA hàng tháng.
- % tỷ trọng là của một hãng xe, kiểu xe được sắp xếp giảm dần theo doanh số.
- % so cùng kỳ là doanh số của tháng này được so sánh với doanh số tháng trước, năm trước.