Hãng Loại xe

Thống kê doanh số Vama tháng 12/2021

Hãng DOANH SỐ BÁN HÀNG (43271 Chiếc) Tháng trước Cùng kì năm trước
Bắc Trung Nam TỔNG Tỉ trọng Số lượng % Số lượng %
5577 2599 4248 12424 28.71% 7076 75.58% 0 0%
3813 980 2575 7368 17.03% 6011 22.58% 0 0%
2356 840 2075 5271 12.18% 3635 45.01% 0 0%
1967 1044 1731 4742 10.96% 2301 106.08% 0 0%
1862 1008 1422 4292 9.92% 1990 115.68% 0 0%
884 441 1021 2346 5.42% 3324 -29.42% 0 0%
596 113 1046 1755 4.06% 1229 42.8% 0 0%
657 94 900 1651 3.82% 1018 62.18% 0 0%
626 156 698 1480 3.42% 2651 -44.17% 0 0%
466 118 392 976 2.26% 886 10.16% 0 0%
140 78 364 582 1.35% 540 7.78% 0 0%
89 27 154 270 0.62% 200 35% 0 0%
19 10 24 53 0.12% 71 -25.35% 0 0%
6 1 13 20 0.05% 52 -61.54% 0 0%
20 0 0 20 0.05% 38 -47.37% 0 0%
1 9 5 15 0.03% 16 -6.25% 0 0%
6 0 0 6 0.01% 6 0% 0 0%
0 0 0 0 0% 0 0% 0 0%
0 0 0 0 0% 0 0% 0 0%
0 0 0 0 0% 0 0% 0 0%
Ghi chú:
- Doanh số bán hàng trên dự vào báo cáo của VAMA hàng tháng.
- % tỷ trọng là của một hãng xe, kiểu xe được sắp xếp giảm dần theo doanh số.
- % so cùng kỳ là doanh số của tháng này được so sánh với doanh số tháng trước, năm trước.