Hãng Loại xe

Thống kê doanh số Vama tháng 05/2022

Hãng DOANH SỐ BÁN HÀNG (39233 Chiếc) Tháng trước Cùng kì năm trước
Bắc Trung Nam TỔNG Tỉ trọng Số lượng % Số lượng %
3397 1809 5373 10579 26.96% 8694 21.68% 4691 125.52%
4471 736 2872 8079 20.59% 7105 13.71% 3337 142.1%
2071 456 1869 4396 11.2% 4055 8.41% 2456 78.99%
977 823 1479 3279 8.36% 3617 -9.34% 2709 21.04%
1104 855 1225 3184 8.12% 6100 -47.8% 1423 123.75%
859 542 1011 2412 6.15% 1935 24.65% 1496 61.23%
748 270 872 1890 4.82% 2270 -16.74% 0 0%
917 121 758 1796 4.58% 1111 61.66% 1019 76.25%
650 355 622 1627 4.15% 1085 49.95% 612 165.85%
343 52 592 987 2.52% 980 0.71% 1047 -5.73%
134 72 366 572 1.46% 412 38.83% 448 27.68%
71 16 95 182 0.46% 235 -22.55% 262 -30.53%
54 18 50 122 0.31% 65 87.69% 35 248.57%
40 7 10 57 0.15% 86 -33.72% 58 -1.72%
42 0 0 42 0.11% 35 20% 70 -40%
1 5 21 27 0.07% 16 68.75% 14 92.86%
2 0 0 2 0.01% 6 -66.67% 1 100%
0 0 0 0 0% 0 0% 0 0%
0 0 0 0 0% 0 0% 0 0%
0 0 0 0 0% 0 0% 0 0%
Ghi chú:
- Doanh số bán hàng trên dự vào báo cáo của VAMA hàng tháng.
- % tỷ trọng là của một hãng xe, kiểu xe được sắp xếp giảm dần theo doanh số.
- % so cùng kỳ là doanh số của tháng này được so sánh với doanh số tháng trước, năm trước.