Hãng Loại xe

Thống kê doanh số Vama tháng 02-2019

Hãng
DOANH SỐ BÁN HÀNG (11208 Chiếc)
Tháng trước
Cùng kì năm trước
Bắc
Trung
Nam
TỔNG
Tỉ trọng
Số lượng
%
Số lượng
%
821 253 1323 2397 21.39% 7599 -68.46% 2865 -16.34%
772 193 736 1701 15.18% 5153 -66.99% 2004 -15.12%
651 322 652 1625 14.5% 4258 -61.84% 502 223.71%
780 152 541 1473 13.14% 3463 -57.46% 1495 -1.47%
466 105 522 1093 9.75% 1666 -34.39% 1404 -22.15%
461 117 446 1024 9.14% 2139 -52.13% 1062 -3.58%
211 86 227 524 4.68% 1129 -53.59% 110 376.36%
163 131 126 420 3.75% 2570 -83.66% 469 -10.45%
100 23 156 279 2.49% 1053 -73.5% 329 -15.2%
61 6 154 221 1.97% 303 -27.06% 162 36.42%
43 11 54 108 0.96% 545 -80.18% 166 -34.94%
43 18 38 99 0.88% 286 -65.38% 702 -85.9%
24 14 57 95 0.85% 134 -29.1% 43 120.93%
44 11 7 62 0.55% 261 -76.25% 189 -67.2%
22 4 34 60 0.54% 106 -43.4% 6 900%
25 0 2 27 0.24% 32 -15.63% 127 -78.74%
0 0 0 0 0% 0 0% 0 0%
0 0 0 0 0% 3 -100% 0%
0 0 0 0 0% 0 0% 8 -100%
Ghi chú:
- Doanh số bán hàng trên dự vào báo cáo của VAMA hàng tháng.
- % tỷ trọng là của một hãng xe, kiểu xe được sắp xếp giảm dần theo doanh số.
- % so cùng kỳ là doanh số của tháng này được so sánh với doanh số tháng trước, năm trước.