Hãng Loại xe

Thống kê doanh số Vama tháng 11-2018

Hãng
DOANH SỐ BÁN HÀNG (27678 Chiếc)
Tháng trước
Cùng kì năm trước
Bắc
Trung
Nam
TỔNG
Tỉ trọng
Số lượng
%
Số lượng
%
3314 1167 3945 8426 30.44% 0% 5131 64.22%
1246 893 1336 3475 12.56% 0% 1754 98.12%
1604 366 950 2920 10.55% 0% 5040 -42.06%
1406 281 970 2657 9.6% 0% 3417 -22.24%
1018 228 1352 2598 9.39% 0% 2547 2%
736 186 880 1802 6.51% 0% 2443 -26.24%
428 213 631 1272 4.6% 0% 920 38.26%
500 427 338 1265 4.57% 0% 1056 19.79%
337 160 312 809 2.92% 0% 160 405.63%
136 48 424 608 2.2% 0% 565 7.61%
301 35 199 535 1.93% 0% 528 1.33%
193 98 241 532 1.92% 0% 327 62.69%
92 32 194 318 1.15% 0% 17 1770.59%
153 32 39 224 0.81% 0% 175 28%
102 12 21 135 0.49% 0% 274 -50.73%
9 19 64 92 0.33% 0% 46 100%
0 0 10 10 0.04% 0% 0%
0 0 0 0 0% 0% 0 0%
0 0 0 0 0% 0% 6 -100%
Ghi chú:
- Doanh số bán hàng trên dự vào báo cáo của VAMA hàng tháng.
- % tỷ trọng là của một hãng xe, kiểu xe được sắp xếp giảm dần theo doanh số.
- % so cùng kỳ là doanh số của tháng này được so sánh với doanh số tháng trước, năm trước.