Hãng Loại xe

Thống kê doanh số Vama tháng 11-2019

Hãng
DOANH SỐ BÁN HÀNG (27920 Chiếc)
Tháng trước
Cùng kì năm trước
Bắc
Trung
Nam
TỔNG
Tỉ trọng
Số lượng
%
Số lượng
%
2527 895 3190 6612 23.68% 7216 -8.37% 7430 -11.01%
1202 814 1734 3750 13.43% 3566 5.16% 1665 125.23%
1798 328 1010 3136 11.23% 2683 16.88% 2659 17.94%
1060 775 1228 3063 10.97% 3058 0.16% 2940 4.18%
1003 444 1222 2669 9.56% 3155 -15.4% 2465 8.28%
1210 331 870 2411 8.64% 2515 -4.14% 3706 -34.94%
795 237 913 1945 6.97% 2007 -3.09% 0%
731 135 846 1712 6.13% 888 92.79% 549 211.84%
251 25 617 893 3.2% 810 10.25% 745 19.87%
140 35 174 349 1.25% 307 13.68% 551 -36.66%
77 29 204 310 1.11% 294 5.44% 986 -68.56%
119 45 128 292 1.05% 280 4.29% 2495 -88.3%
81 42 92 215 0.77% 173 24.28% 0%
71 43 79 193 0.69% 148 30.41% 0%
94 39 32 165 0.59% 53 211.32% 280 -41.07%
61 0 0 61 0.22% 45 35.56% 128 -52.34%
36 2 19 57 0.2% 42 35.71% 301 -81.06%
15 2 30 47 0.17% 56 -16.07% 97 -51.55%
40 0 0 40 0.14% 10 300% 55 -27.27%
0 0 0 0 0% 68 -100% 0%
0 0 0 0 0% 0 0% 1 -100%
Ghi chú:
- Doanh số bán hàng trên dự vào báo cáo của VAMA hàng tháng.
- % tỷ trọng là của một hãng xe, kiểu xe được sắp xếp giảm dần theo doanh số.
- % so cùng kỳ là doanh số của tháng này được so sánh với doanh số tháng trước, năm trước.