Hãng Loại xe

Thống kê doanh số Vama tháng 04-2019

Hãng
DOANH SỐ BÁN HÀNG (19982 Chiếc)
Tháng trước
Cùng kì năm trước
Bắc
Trung
Nam
TỔNG
Tỉ trọng
Số lượng
%
Số lượng
%
1441 515 2232 4188 20.96% 9068 -53.82% 4242 -1.27%
1319 369 1389 3077 15.4% 2891 6.43% 4283 -28.16%
1195 307 1106 2608 13.05% 2643 -1.32% 2024 28.85%
1051 271 1141 2463 12.33% 2553 -3.53% 2030 21.33%
872 298 991 2161 10.81% 1520 42.17% 1359 59.01%
695 407 654 1756 8.79% 2714 -35.3% 2623 -33.05%
481 443 375 1299 6.5% 2585 -49.75% 452 187.39%
175 24 503 702 3.51% 623 12.68% 542 29.52%
176 44 221 441 2.21% 1188 -62.88% 0 0%
150 31 202 383 1.92% 1058 -63.8% 459 -16.56%
70 30 143 243 1.22% 237 2.53% 90 170%
170 31 31 232 1.16% 648 -64.2% 82 182.93%
87 42 95 224 1.12% 336 -33.33% 500 -55.2%
10 8 85 103 0.52% 96 7.29% 51 101.96%
87 0 0 87 0.44% 142 -38.73% 314 -72.29%
15 0 0 15 0.08% 16 -6.25% 0%
0 0 0 0 0% 0 0% 22 -100%
0 0 0 0 0% 0 0% 0 0%
Ghi chú:
- Doanh số bán hàng trên dự vào báo cáo của VAMA hàng tháng.
- % tỷ trọng là của một hãng xe, kiểu xe được sắp xếp giảm dần theo doanh số.
- % so cùng kỳ là doanh số của tháng này được so sánh với doanh số tháng trước, năm trước.