Hãng Loại xe

Thống kê doanh số Vama tháng 06-2019

Hãng
DOANH SỐ BÁN HÀNG (26012 Chiếc)
Tháng trước
Cùng kì năm trước
Bắc
Trung
Nam
TỔNG
Tỉ trọng
Số lượng
%
Số lượng
%
2798 1007 3742 7547 29.01% 6321 19.4% 4368 72.78%
988 640 1373 3001 11.54% 2975 0.87% 2100 42.9%
1161 390 1249 2800 10.76% 3012 -7.04% 1364 105.28%
1156 376 1126 2658 10.22% 2444 8.76% 2681 -0.86%
1003 329 1199 2531 9.73% 2720 -6.95% 2501 1.2%
744 693 1010 2447 9.41% 3088 -20.76% 250 878.8%
999 208 1045 2252 8.66% 2376 -5.22% 2354 -4.33%
305 39 420 764 2.94% 836 -8.61% 585 30.6%
195 33 531 759 2.92% 750 1.2% 607 25.04%
143 36 179 358 1.38% 444 -19.37% 0 0%
91 22 146 259 1% 258 0.39% 63 311.11%
87 45 110 242 0.93% 330 -26.67% 1241 -80.5%
157 34 34 225 0.86% 190 18.42% 310 -27.42%
36 9 65 110 0.42% 121 -9.09% 339 -67.55%
40 0 0 40 0.15% 136 -70.59% 303 -86.8%
19 0 0 19 0.07% 19 0% 0%
0 0 0 0 0% 0 0% 0 0%
0 0 0 0 0% 0 0% 6 -100%
Ghi chú:
- Doanh số bán hàng trên dự vào báo cáo của VAMA hàng tháng.
- % tỷ trọng là của một hãng xe, kiểu xe được sắp xếp giảm dần theo doanh số.
- % so cùng kỳ là doanh số của tháng này được so sánh với doanh số tháng trước, năm trước.