Hãng Loại xe

Thống kê doanh số Vama tháng 10-2019

Hãng
DOANH SỐ BÁN HÀNG (27374 Chiếc)
Tháng trước
Cùng kì năm trước
Bắc
Trung
Nam
TỔNG
Tỉ trọng
Số lượng
%
Số lượng
%
2423 963 3830 7216 26.36% 7334 -1.61% 8426 -14.36%
1350 865 1351 3566 13.03% 3063 16.42% 1265 181.9%
1206 529 1420 3155 11.53% 2538 24.31% 1802 75.08%
1060 696 1302 3058 11.17% 2866 6.7% 3475 -12%
1408 279 996 2683 9.8% 1954 37.31% 2657 0.98%
1306 312 897 2515 9.19% 2401 4.75% 2920 -13.87%
829 248 930 2007 7.33% 2082 -3.6% 0%
314 50 524 888 3.24% 1384 -35.84% 535 65.98%
235 30 545 810 2.96% 819 -1.1% 608 33.22%
123 31 153 307 1.12% 522 -41.19% 532 -42.29%
80 20 194 294 1.07% 275 6.91% 809 -63.66%
109 42 129 280 1.02% 312 -10.26% 2598 -89.22%
57 31 85 173 0.63% 168 2.98% 0%
56 31 61 148 0.54% 227 -34.8% 0%
68 0 0 68 0.25% 10 580% 0%
10 10 36 56 0.2% 69 -18.84% 92 -39.13%
37 4 12 53 0.19% 203 -73.89% 224 -76.34%
45 0 0 45 0.16% 54 -16.67% 135 -66.67%
16 3 23 42 0.15% 51 -17.65% 318 -86.79%
10 0 0 10 0.04% 3 233.33% 10 0%
0 0 0 0 0% 0 0% 0 0%
Ghi chú:
- Doanh số bán hàng trên dự vào báo cáo của VAMA hàng tháng.
- % tỷ trọng là của một hãng xe, kiểu xe được sắp xếp giảm dần theo doanh số.
- % so cùng kỳ là doanh số của tháng này được so sánh với doanh số tháng trước, năm trước.