Hãng Loại xe

Thống kê doanh số Vama tháng 02-2020

Hãng
DOANH SỐ BÁN HÀNG (16647 Chiếc)
Tháng trước
Cùng kì năm trước
Bắc
Trung
Nam
TỔNG
Tỉ trọng
Số lượng
%
Số lượng
%
1930 506 2245 4681 28.12% 3923 19.32% 2397 95.29%
769 273 918 1960 11.77% 821 138.73% 0%
989 179 665 1833 11.01% 1972 -7.05% 1473 24.44%
801 211 651 1663 9.99% 1871 -11.12% 1701 -2.23%
609 368 575 1552 9.32% 1670 -7.07% 420 269.52%
524 305 577 1406 8.45% 1916 -26.62% 1625 -13.48%
524 203 532 1259 7.56% 1298 -3% 1024 22.95%
538 31 431 1000 6.01% 316 216.46% 279 258.42%
130 13 307 450 2.7% 239 88.28% 221 103.62%
47 12 125 184 1.11% 126 46.03% 524 -64.89%
78 20 80 178 1.07% 202 -11.88% 1093 -83.71%
61 15 77 153 0.92% 172 -11.05% 108 41.67%
27 21 32 80 0.48% 89 -10.11% 0%
38 22 8 68 0.41% 208 -67.31% 62 9.68%
20 13 31 64 0.38% 3 2033.33% 60 6.67%
17 9 24 50 0.3% 190 -73.68% 0%
15 4 9 28 0.17% 53 -47.17% 95 -70.53%
25 0 0 25 0.15% 25 0% 27 -7.41%
13 0 0 13 0.08% 15 -13.33% 0 0%
0 0 0 0 0% 0 0% 0%
0 0 0 0 0% 0 0% 0 0%
Ghi chú:
- Doanh số bán hàng trên dự vào báo cáo của VAMA hàng tháng.
- % tỷ trọng là của một hãng xe, kiểu xe được sắp xếp giảm dần theo doanh số.
- % so cùng kỳ là doanh số của tháng này được so sánh với doanh số tháng trước, năm trước.