• Hãng Loại xe

  Thống kê doanh số Vama tháng 06-2018

  Hãng
  DOANH SỐ BÁN HÀNG (19760 Chiếc)
  Tháng trước
  Cùng kì năm trước
  Bắc
  Trung
  Nam
  TỔNG
  Tỉ trọng
  Số lượng
  %
  Số lượng
  %
  1517 454 2397 4368 22.11% 4752 -8.08% 6815 -35.91%
  1278 319 1084 2681 13.57% 2625 2.13% 2020 32.72%
  956 240 1305 2501 12.66% 3349 -25.32% 3366 -25.7%
  1218 258 878 2354 11.91% 2375 -0.88% 1863 26.36%
  793 389 918 2100 10.63% 2536 -17.19% 992 111.69%
  541 179 644 1364 6.9% 1451 -6% 2428 -43.82%
  490 184 567 1241 6.28% 981 26.5% 895 38.66%
  147 55 405 607 3.07% 571 6.3% 869 -30.15%
  342 33 210 585 2.96% 474 23.42% 621 -5.8%
  145 68 210 423 2.14% 399 6.02% 17 2388.24%
  213 8 118 339 1.72% 303 11.88% 216 56.94%
  154 76 80 310 1.57% 245 26.53% 180 72.22%
  220 28 55 303 1.53% 315 -3.81% 353 -14.16%
  67 32 166 265 1.34% 264 0.38% 360 -26.39%
  97 69 84 250 1.27% 414 -39.61% 486 -48.56%
  24 13 26 63 0.32% 83 -24.1% 94 -32.98%
  0 0 6 6 0.03% 35 -82.86% 0 0%
  0 0 0 0 0% 0 0% 0 0%
  0 0 0 0 0% 787 -100% 554 -100%
  Ghi chú:
  - Doanh số bán hàng trên dự vào báo cáo của VAMA hàng tháng.
  - % tỷ trọng là của một hãng xe, kiểu xe được sắp xếp giảm dần theo doanh số.
  - % so cùng kỳ là doanh số của tháng này được so sánh với doanh số tháng trước, năm trước.