Hãng Loại xe

Thống kê doanh số Vama tháng 09-2020

Hãng
DOANH SỐ BÁN HÀNG (26837 Chiếc)
Tháng trước
Cùng kì năm trước
Bắc
Trung
Nam
TỔNG
Tỉ trọng
Số lượng
%
Số lượng
%
2776 889 2503 6168 22.98% 5058 21.95% 7334 -15.9%
1800 556 1681 4037 15.04% 2938 37.41% 2401 68.14%
1304 313 1038 2655 9.89% 2961 -10.33% 1954 35.88%
958 468 1187 2613 9.74% 2243 16.5% 2538 2.96%
894 477 1138 2509 9.35% 2886 -13.06% 3063 -18.09%
1063 231 1019 2313 8.62% 2178 6.2% 2082 11.1%
778 132 868 1778 6.63% 1273 39.67% 1384 28.47%
565 353 623 1541 5.74% 1541 0% 2866 -46.23%
279 62 623 964 3.59% 1213 -20.53% 819 17.7%
211 44 303 558 2.08% 395 41.27% 312 78.85%
316 67 34 417 1.55% 323 29.1% 203 105.42%
126 32 158 316 1.18% 14 2157.14% 3 10433.33%
73 22 187 282 1.05% 13 2069.23% 51 452.94%
99 38 120 257 0.96% 70 267.14% 168 52.98%
162 21 24 207 0.77% 568 -63.56% 522 -60.34%
60 28 59 147 0.55% 30 390% 54 172.22%
15 4 36 55 0.2% 44 25% 69 -20.29%
5 0 15 20 0.07% 259 -92.28% 275 -92.73%
0 0 0 0 0% 0 0% 10 -100%
0 0 0 0 0% 0 0% 227 -100%
Ghi chú:
- Doanh số bán hàng trên dự vào báo cáo của VAMA hàng tháng.
- % tỷ trọng là của một hãng xe, kiểu xe được sắp xếp giảm dần theo doanh số.
- % so cùng kỳ là doanh số của tháng này được so sánh với doanh số tháng trước, năm trước.