Hãng Loại xe

Thống kê doanh số Vama tháng 08-2019

Hãng
DOANH SỐ BÁN HÀNG (20324 Chiếc)
Tháng trước
Cùng kì năm trước
Bắc
Trung
Nam
TỔNG
Tỉ trọng
Số lượng
%
Số lượng
%
1799 491 2741 5031 24.75% 7793 -35.44% 4729 6.39%
1018 419 1184 2621 12.9% 2832 -7.45% 1223 114.31%
708 531 865 2104 10.35% 1873 12.33% 780 169.74%
893 216 903 2012 9.9% 1916 5.01% 2001 0.55%
881 204 923 2008 9.88% 2846 -29.44% 2025 -0.84%
551 358 958 1867 9.19% 2840 -34.26% 2125 -12.14%
637 192 730 1559 7.67% 0% 0%
493 57 453 1003 4.94% 1106 -9.31% 641 56.47%
215 10 364 589 2.9% 785 -24.97% 484 21.69%
164 41 205 410 2.02% 185 121.62% 0 0%
84 23 106 213 1.05% 3022 -92.95% 1815 -88.26%
83 11 114 208 1.02% 0% 161 29.19%
51 27 105 183 0.9% 0% 0%
61 32 68 161 0.79% 234 -31.2% 991 -83.75%
111 17 26 154 0.76% 194 -20.62% 988 -84.41%
34 0 45 79 0.39% 295 -73.22% 52 51.92%
24 3 30 57 0.28% 145 -60.69% 119 -52.1%
35 0 0 35 0.17% 50 -30% 150 -76.67%
23 0 0 23 0.11% 22 4.55% 0%
7 0 0 7 0.03% 0% 0%
0 0 0 0 0% 0 0% 0 0%
Ghi chú:
- Doanh số bán hàng trên dự vào báo cáo của VAMA hàng tháng.
- % tỷ trọng là của một hãng xe, kiểu xe được sắp xếp giảm dần theo doanh số.
- % so cùng kỳ là doanh số của tháng này được so sánh với doanh số tháng trước, năm trước.