Thống kê theo tháng Thống kê theo khoảng thời gian
Hãng Loại xe Kiểu xe

Thống kê doanh số Vama 03-2017

Hãng
DOANH SỐ BÁN HÀNG (22100 Chiếc) Tháng trước
Cùng kì năm trước
Bắc
Trung
Nam
TỔNG ↓
Tỉ trọng
Số lượng
%
Số lượng %
2404 651 1962 5017 22.7% 898 21.8% -329 -6.15%
1777 546 2356 4679 21.17% 1100 30.73% -14 -0.3%
1149 326 1026 2501 11.32% 620 32.96% 109 4.56%
1187 167 874 2228 10.08% 465 26.38% -77 -3.34%
1160 267 775 2202 9.96% 386 21.26% -463 -17.37%
409 146 501 1056 4.78% 509 93.05% 271 34.52%
275 107 619 1001 4.53% 176 21.33% 337 50.75%
362 184 164 710 3.21% 228 47.3% 35 5.19%
354 26 110 490 2.22% 157 47.15% 221 82.16%
126 36 316 478 2.16% 110 29.89% -48 -9.13%
212 119 140 471 2.13% 91 23.95% -79 -14.36%
125 96 201 422 1.91% 374 779.17% 319 309.71%
61 37 210 308 1.39% 223 262.35% 79 34.5%
84 23 90 197 0.89% -90 -31.36% -509 -72.1%
77 22 98 197 0.89% 42 27.1% -282 -58.87%
29 8 60 97 0.44% 35 56.45% -28 -22.4%
7 4 10 21 0.1% -5 -19.23% -29 -58%
0 0 19 19 0.09% -3 -13.64% -13 -40.63%
0 0 6 6 0.03% 5 500% No value! No value!
Ghi chú:
- Doanh số bán hàng trên dự vào báo cáo của VAMA hàng tháng.
-% tỷ trọng là của một hãng xe, kiểu xe được sắp xếp giảm dần theo doanh số.
- % so cùng kỳ là doanh số của tháng này được so sánh với doanh số tháng trước, năm trước.