Hãng Loại xe

Thống kê doanh số Vama tháng 06-2020

Hãng
DOANH SỐ BÁN HÀNG (19135 Chiếc)
Tháng trước
Cùng kì năm trước
Bắc
Trung
Nam
TỔNG
Tỉ trọng
Số lượng
%
Số lượng
%
1027 330 1771 3128 16.35% 3128 0% 7547 -58.55%
1095 514 1279 2888 15.09% 2888 0% 2447 18.02%
1218 575 921 2714 14.18% 2714 0% 3001 -9.56%
901 289 1078 2268 11.85% 2268 0% 0%
741 332 904 1977 10.33% 1977 0% 2800 -29.39%
793 220 732 1745 9.12% 1745 0% 2658 -34.35%
803 152 596 1551 8.11% 1551 0% 2252 -31.13%
462 43 413 918 4.8% 918 0% 764 20.16%
223 36 580 839 4.38% 839 0% 759 10.54%
104 38 187 329 1.72% 329 0% 0%
94 36 105 235 1.23% 235 0% 2531 -90.72%
92 23 115 230 1.2% 230 0% 358 -35.75%
109 53 14 176 0.92% 176 0% 225 -21.78%
38 7 33 78 0.41% 78 0% 110 -29.09%
14 5 11 30 0.16% 30 0% 0%
21 0 0 21 0.11% 21 0% 40 -47.5%
2 1 4 7 0.04% 7 0% 259 -97.3%
1 0 0 1 0.01% 1 0% 19 -94.74%
0 0 0 0 0% 0 0% 0%
0 0 0 0 0% 0 0% 0%
Ghi chú:
- Doanh số bán hàng trên dự vào báo cáo của VAMA hàng tháng.
- % tỷ trọng là của một hãng xe, kiểu xe được sắp xếp giảm dần theo doanh số.
- % so cùng kỳ là doanh số của tháng này được so sánh với doanh số tháng trước, năm trước.