Thống kê theo tháng Thống kê theo khoảng thời gian
Hãng Loại xe Kiểu xe

Thống kê doanh số Vama 07-2016

Hãng
DOANH SỐ BÁN HÀNG (23450 Chiếc) Tháng trước
Cùng kì năm trước
Bắc
Trung
Nam
TỔNG ↓
Tỉ trọng
Số lượng
%
Số lượng %
2427 693 2050 5170 22.05% 1080 26.41% 619 13.6%
1748 490 1769 4007 17.09% -761 -15.96% 478 13.54%
1516 277 1330 3123 13.32% 1011 47.87% 1573 101.48%
1556 362 1087 3005 12.81% 726 31.86% 1289 75.12%
1027 336 1341 2704 11.53% 335 14.14% 1299 92.46%
492 202 417 1111 4.74% 242 27.85% 384 52.82%
299 98 451 848 3.62% 83 10.85% 320 60.61%
286 197 344 827 3.53% 126 17.97% 362 77.85%
137 56 433 626 2.67% 5 0.81% -174 -21.75%
316 99 137 552 2.35% 136 32.69% 327 145.33%
311 6 208 525 2.24% -166 -24.02% 85 19.32%
75 21 234 330 1.41% -78 -19.12% 129 64.18%
101 9 118 228 0.97% -136 -37.36% -212 -48.18%
70 25 130 225 0.96% 104 85.95% 104 85.95%
37 20 25 82 0.35% 30 57.69% 29 54.72%
5 3 38 46 0.2% 4 9.52% 12 35.29%
17 2 16 35 0.15% -52 -59.77% 3 9.38%
0 0 6 6 0.03% 2 50% -14 -70%
0 0 0 0 0% -302 -100% -331 -100%
Ghi chú:
- Doanh số bán hàng trên dự vào báo cáo của VAMA hàng tháng.
-% tỷ trọng là của một hãng xe, kiểu xe được sắp xếp giảm dần theo doanh số.
- % so cùng kỳ là doanh số của tháng này được so sánh với doanh số tháng trước, năm trước.