Thống kê theo tháng Thống kê theo khoảng thời gian
Hãng Loại xe Kiểu xe

Thống kê doanh số Vama 09-2016

Hãng
DOANH SỐ BÁN HÀNG (23611 Chiếc) Tháng trước
Cùng kì năm trước
Bắc
Trung
Nam
TỔNG ↓
Tỉ trọng
Số lượng
%
Số lượng %
2321 594 2195 5110 21.64% 1203 30.79% 440 9.42%
2037 419 1592 4048 17.14% 780 23.87% 726 21.85%
1593 238 1325 3156 13.37% 151 5.02% 1100 53.5%
1438 323 1089 2850 12.07% -58 -1.99% 926 48.13%
1242 243 1169 2654 11.24% 531 25.01% 766 40.57%
460 206 369 1035 4.38% 21 2.07% 223 27.46%
282 124 518 924 3.91% 200 27.62% 155 20.16%
498 25 348 871 3.69% 302 53.08% 266 43.97%
240 45 508 793 3.36% 125 18.71% -12 -1.49%
332 82 151 565 2.39% 78 16.02% 333 143.53%
187 71 146 404 1.71% 302 296.08% 165 69.04%
55 26 269 350 1.48% 48 15.89% 0 0%
195 19 56 270 1.14% 130 92.86% 8 3.05%
90 11 131 232 0.98% 72 45% -268 -53.6%
78 32 97 207 0.88% -5 -2.36% 85 69.67%
24 6 20 50 0.21% 13 35.14% -5 -9.09%
30 9 10 49 0.21% -731 -93.72% 14 40%
5 2 34 41 0.17% 9 28.13% 6 17.14%
0 0 2 2 0.01% -4 -66.67% -10 -83.33%
Ghi chú:
- Doanh số bán hàng trên dự vào báo cáo của VAMA hàng tháng.
-% tỷ trọng là của một hãng xe, kiểu xe được sắp xếp giảm dần theo doanh số.
- % so cùng kỳ là doanh số của tháng này được so sánh với doanh số tháng trước, năm trước.