Thống kê theo tháng Thống kê theo khoảng thời gian
Hãng Loại xe Kiểu xe

Thống kê doanh số Vama 08-2016

Hãng
DOANH SỐ BÁN HÀNG (20444 Chiếc) Tháng trước
Cùng kì năm trước
Bắc
Trung
Nam
TỔNG ↓
Tỉ trọng
Số lượng
%
Số lượng %
1529 361 2017 3907 19.11% -1263 -24.43% 14 0.36%
1516 365 1387 3268 15.99% -739 -18.44% 189 6.14%
1415 220 1370 3005 14.7% -118 -3.78% 1285 74.71%
1406 311 1191 2908 14.22% -97 -3.23% 1347 86.29%
830 276 1017 2123 10.38% -581 -21.49% 770 56.91%
375 181 458 1014 4.96% -97 -8.73% 550 118.53%
265 187 328 780 3.82% 698 851.22% 753 2788.89%
187 77 460 724 3.54% -124 -14.62% 246 51.46%
135 54 479 668 3.27% 42 6.71% -33 -4.71%
306 15 248 569 2.78% 44 8.38% 174 44.05%
219 130 138 487 2.38% -65 -11.78% 306 169.06%
34 28 240 302 1.48% -28 -8.48% 3 1%
78 27 107 212 1.04% -13 -5.78% 108 103.85%
58 13 89 160 0.78% -68 -29.82% -358 -69.11%
98 7 35 140 0.68% No value! No value! -151 -51.89%
53 22 27 102 0.5% -725 -87.67% -303 -74.81%
9 7 21 37 0.18% 2 5.71% -4 -9.76%
4 2 26 32 0.16% -14 -30.43% 3 10.34%
0 0 6 6 0.03% 0 0% -2 -25%
Ghi chú:
- Doanh số bán hàng trên dự vào báo cáo của VAMA hàng tháng.
-% tỷ trọng là của một hãng xe, kiểu xe được sắp xếp giảm dần theo doanh số.
- % so cùng kỳ là doanh số của tháng này được so sánh với doanh số tháng trước, năm trước.