Mã nhúng:

Hiệp định tạo thuận lợi thương mại của WTO, gọi tắt là TFA với mục tiêu đẩy nhanh thời gian thông quan và vận chuyển hàng hóa giữa các nước WTO đang trong giai đoạn triển khai ở từng quốc gia. Bên cạnh các nguyên tắc ràng buộc, hiệp định này được kỳ vọng tạo bước ngoặc trong cải cách hải quan tại Việt Nam khi cho phép sự tham gia sâu hơn của doanh nghiệp vào quá trình hoạch định chính sách.

  • Facebook
  • Chia sẻ