• Mã nhúng:

    Gần 70 chiếc Toyota i-Road Trikes sắp tham gia chương trình thử nghiệm tại Pháp kéo dài 3 năm.

    • Facebook
    • Chia sẻ