Ford GT40 Gulf/Mirage 1968 có giá 11 triệu USD

Mã nhúng: