Ferrari xác lập kỷ lục mới với 964 xe tham gia diễu hành

Mã nhúng: