• Mã nhúng:

    Trách nhiệm Xã hội doanh nghiệp hay gọi tắt là CSR, là những hoạt động mang lại lợi ích lại cho cộng đồng nhưng cũng sẽ đem lại lợi ích cho chính doanh nghiệp. Tuy nhiên, đa số các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay chỉ thực hiện  CSR như những hoạt động ngắn hạn mà chưa có chiến lược dài hạn cho vấn đề này.

    • Facebook
    • Chia sẻ