Mã nhúng:

Đà Nẵng: Xem xét việc thanh toán nợ nhà đất bằng vàng <br /> Hà Nội: Chấp thuận tổ hợp thương mại Thanh Sơn<br />