Mã nhúng:

Theo lộ trình đã được phê duyệt, trong 2 năm 2014-2015, cả nước phải cổ phần hóa (CPH) 432 doanh nghiệp nhà nước (DNNN) nhưng đến nay, tiến độ thực hiện vẫn chậm.

  • Facebook
  • Chia sẻ