• "Loạn" định giá xe ô tô nhập khẩu

    "Loạn" định giá xe ô tô nhập khẩu

    Thị Trường 17/03/2015 8:41 AM

    Cùng mẫu xe ô tô nhập khẩu nhưng cơ quan hải quan các địa phương lại có cách xác định và áp giá tính thuế khác nhau. Có trường hợp khi chưa xác định giá và cho thông quan, nhưng một thời gian dài vẫn chưa có kết quả kiểm tra sau thông quan. Tổng cục Hải quan thừa nhận điều này là chưa phù hợp.