Bảo hiểm tự nguyện TNDS của chủ xe ABIC

1. Đối tượng bảo hiểm: 

- Trách nhiệm dân sự của Chủ xe cơ giới đối với bên thứ ba và hành khách.

2. Phạm vi bảo hiểm: 

Phần trách nhiệm vượt quá mức bắt buộc của Bộ Tài chính đối với:

-  Thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra.

-  Thiệt hại về thân thể và tính mạng của hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách do xe cơ giới gây ra.