Bảo hiểm TNDS của chủ xe đối với hàng hóa vận chuyển trên xe ABIC

1. Đối tượng bảo hiểm: 

- Trách nhiệm dân sự của chủ xe đối với hàng hóa được vận chuyển trên xe theo Hợp đồng vận chuyển.

2. Phạm vi bảo hiểm: 

- Tổn thất của hàng hóa xảy ra trong quá trình vận chuyển theo Hợp đồng vận chuyển giữa chủ xe và chủ hàng trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.