• Bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới PAC

  1. Đối tượng bảo hiểm:
  Chủ xe cơ giới tham gia giao thông trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.
  2.  Phạm vi bảo hiểm:
  – Thiệt hại về thân thể và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra.
  – Thiệt hại về sinh mạng của hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách do xe cơ giới gây ra.
  3. Số tiền bảo hiểm:
  – Thiệt hại về người: 50.000.000đ/người/vụ tai nạn.
  – Thiệt hại về tài sản: 50.000.000đ/vụ tai nạn.
  4. Phí bảo hiểm:
  Phí bảo hiểm được quy định cụ thể theo Thông tư 126/2008/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2008 của Bộ tài chính.
  Thời hạn bảo hiểm: 1 năm.