Bảo hiểm thân vỏ xe ô tô

1/ Đối tượng bảo hiểm
 
Là thiệt hại vật chất của xe xảy ra do những tai nạn bất ngờ ngoài sự kiểm soát của chủ xe trong những trường hợp cụ thể do quy tắc bảo hiểm quy định.
 
2/ Phạm vi bảo hiểm
 
Bảo Việt bồi thường cho Chủ xe những thiệt hại vật chất xe xảy ra do:
 
a/ Những tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của Chủ xe, lái xe trong những trường hợp:  Đâm va, lật, đổ, rơi; chìm; hoả hoạn, cháy, nổ; bị các vật thể khác rơi, va chạm vào;
 
b/ Những tai họa bất khả kháng do thiên nhiên: Bão, lũ lụt, sụt lở, sét đánh, động đất, mưa đá, sóng thần;
 
c/ Mất cắp, mất cướp toàn bộ xe.
 
II. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
 
Bảo Việt chịu trách nhiệm thanh toán chi phí thực tế để sửa chữa, thay thế (nếu không thể sửa chữa được) bộ phận bị tổn thất, hoặc trả tiền cho Chủ xe để bù đắp tổn thất trên cơ sở xác định được chi phí sửa chữa, khắc phục tổn thất có thể phải trả.
 
Chí phí sửa chữa thực tế sẽ được căn cứ trên báo giá của hệ thống ga ra/xưởng sửa chữa liên kết với Bảo Việt (trừ trường hợp tham gia điều khoản bổ sung số 03-BVVC).
 
Những bộ phận hư hỏng hoặc xác xe đã được Bảo Việt chấp thuận bồi thường (hoặc thay mới) thuộc quyền sở hữu của Bảo Việt; Hoặc Bảo Việt thu hồi giá trị còn lại của xác xe theo tỷ lệ giữa số tiền bồi thường của Bảo Việt và giá thị trường của xe ô tô (trường hợp bảo hiểm dưới giá trị, bảo hiểm trùng hoặc có sự tham gia bồi thường của bên thứ ba).
 
1/ Bồi thường tổn thất bộ phận
 
a) Trường hợp xe được bảo hiểm với số tiền bảo hiểm thấp hơn giá thị trường thì số tiền bồi thường của Bảo Việt được tính theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm và giá thị trường của xe.
 
b) Trong quá trình sửa chữa, khắc phục tổn thất, nếu phải thay thế bộ phận mới thì Bảo Việt sẽ xác định chí phí thay mới vật tư, phụ tùng thuộc trách nhiệm bảo hiểm bằng chi phí thực tế thay thế mới vật tư, phụ tùng đó và áp dụng trừ khấu hao theo các mức sau:
 
Thời gian sử dụng xe đến 03 năm giảm 0% giá trị bộ phận thay mới;
Thời gian sử dụng xe trên 03 năm đến dưới 06 năm giảm 15% giá trị bộ phận thay mới;
Thời gian sử dụng xe từ 06 năm đến dưới 10 năm giảm 25% giá trị bộ phận thay mới;
Thời gian sử dụng xe từ 10 năm đến dưới 15 năm giảm 35% giá trị bộ phận thay mới;
Thời gian sử dụng xe từ 15 năm trở lên giảm 50% giá trị bộ phận thay mới.
c) Bảo Việt bồi thường toàn bộ chi phí sơn lại xe nếu trên 50% diện tích sơn của xe bị hư hỏng do tai nạn gây ra theo cách tính tại tiết a,b điểm 11.1 Điều 11 Quy tắc này.
 
2/ Bồi thường tổn thất toàn bộ
 
Xe được coi là tổn thất toàn bộ trong trường hợp sau:
 
a) Dự toán sửa chữa xe được phê duyệt bởi Bảo Việt với mức chi phí sửa chữa ước tính trên 75% giá thị trường của xe ô tô.
 
b) Xe bị mất cắp, bị cướp (có kết luận điều tra hoặc có quyết định tạm đình chỉ điều tra của cơ quan điều tra).
 
Số tiền bồi thường toàn bộ bằng giá trị thị trường của xe trước khi xảy ra tai nạn (tổn thất) và không vượt quá số tiền bảo hiểm ghi trên Hợp đồng/Giấy chứng nhận/Đơn bảo hiểm.
 
3/ Mức khấu trừ: là số tiền mà Chủ xe phải tự gánh chịu trong mỗi vụ tổn thất. Mức khấu trừ  được ghi trên Hợp đồng/Giấy chứng nhận/Đơn bảo hiểm giao kết với/cấp cho Chủ xe. Trường hợp không ghi mức khấu trừ thì mức khấu trừ là 500.000 đồng/vụ tổn thất.
 
III. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM BỔ SUNG
 
Điều khoản bổ sung chỉ áp dụng khi xe có tham gia bảo hiểm vật chất ô tô. Chủ xe có thể lựa chọn thêm một trong các Điều khoản bảo hiểm bổ sung và nộp phí bảo hiểm theo Biểu phí đi kèm theo Quy tắc bảo hiểm này để được tăng thêm quyền lợi bảo hiểm hoặc để được giảm phí bảo hiểm.
 
1/ Bảo hiểm không khấu hao thay mới (Phụ lục số 01-BVVC):
 
Trên cơ sở yêu cầu và chấp nhận nộp phí bảo hiểm của Chủ xe/Người thay mặt chủ xe yêu cầu bảo hiểm, Bảo Việt đồng ý nhận bảo hiểm cho Chủ xe theo quy định sửa đổi, bổ sung như sau:
 
–      Hủy bỏ quy định bồi thường tổn thất bộ phận tại tiết b, điểm 11.1 Điều 11 của Quy tắc bảo hiểm vật chất ô tô.
 
–      Mở rộng phạm vi bảo hiểm: bồi thường chi phí thay thế mới theo chi phí thực tế và không áp dụng trừ khấu hao vật tư, phụ tùng thay thế mới.
 
Tất cả các quy định khác trong Hợp đồng bảo hiểm không thay đổi.
 
2/ Thanh toán chi phí thuê xe (Phụ lục số 02-BVVC):
 
Trên cơ sở yêu cầu và chấp nhận nộp phí của Chủ xe/Người thay mặt Chủ xe yêu cầu bảo hiểm, Bảo Việt đồng ý thanh toán chi phí thuê xe ô tô để sử dụng trong thời gian xe sửa chữa do tai nạn thuộc trách nhiệm bảo hiểm, cụ thể:
 
–      Bảo Việt trả tiền thuê xe taxi để đi lại trong thời gian xe phải sửa chữa do tai nạn (có biên lai taxi theo ngày sử dụng thực tế và hóa đơn thuế giá trị gia tăng thể hiện tổng số tiền trong cả đợt thuê xe). Hoặc:
 
–      Hóa đơn thuế giá trị gia tăng của bên cho thuê xe trong thời gian xe phải sửa chữa do tai nạn.
 
–      Trong mọi trường hợp tổng số tiền bồi thường không vượt quá số tiền bảo hiểm trên ngày và số tiền bảo hiểm trên vụ.
 
–      Mức khấu trừ áp dụng đối với phụ lục Thanh toán chi phí thuê xe bằng Số tiền bảo hiểm trên ngày nhân với 03 ngày.
 
Tất cả các quy định khác trong Hợp đồng bảo hiểm không thay đổi.
 
3/ Bảo hiểm sửa chữa xe tại ga-ra chính hãng (Phụ lục số 03-BVVC):
 
Trên cơ sở yêu cầu và chấp nhận nộp phí của Chủ xe/Người thay mặt Chủ xe yêu cầu bảo hiểm, Bảo Việt đồng ý để Chủ xe được quyền chỉ định sửa chữa xe bị thiệt hại vật chất tại Xưởng (Garage) chính hãng (sửa chữa tại ga ra được ủy quyền của hãng sản xuất).
 
Bảo Việt không nhận bảo hiểm theo điều khoản Bảo hiểm sửa chữa xe tại ga-ra chính hãng đối với  các xe có thời gian sử dụng trên 10 năm tính đến thời điểm giao kết Hợp đồng.
 
Tất cả các quy định khác trong Hợp đồng bảo hiểm không thay đổi.
 
4/ Bảo hiểm áp dụng mức khấu trừ (Phụ lục số 04-BVVC):
 
Trên cơ sở yêu cầu và chấp nhận mức giảm phí bảo hiểm của Chủ xe/Người thay mặt Chủ xe yêu cầu bảo hiểm, mức khấu trừ mà người yêu cầu bảo hiểm lựa chọn sẽ được quy định cụ thể  trên Giấy chứng nhận bảo hiểm/Đơn bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm cấp cho Chủ xe.
 
Khi xảy ra thiệt hại thuộc trách nhiệm bảo hiểm, Bảo Việt sẽ thanh toán bồi thường và áp dụng mức khấu trừ trên mỗi vụ tổn thất, cụ thể như sau:
 
Thiệt hại xe nhỏ hơn hoặc bằng mức khấu trừ, Bảo Việt không chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại (Chủ xe tự gánh chịu thiệt hại).
Thiệt hại trên mức khấu trừ, thì số tiền bồi thường bảo hiểm bằng (=) thiệt hại trừ (-) mức khấu trừ.
Tất cả các quy định khác trong Hợp đồng bảo hiểm không thay đổi.
 
5/ Bảo hiểm mất cắp bộ phận (Phụ lục số 05-BVVC):
 
Trên cơ sở yêu cầu và chấp nhận nộp phí của Chủ xe/Người thay mặt chủ xe yêu cầu bảo hiểm, Bảo Việt đồng ý nhận bảo hiểm theo quy định sửa đổi bổ sung như sau:
 
–        Hủy bỏ quy định loại trừ mất cắp bộ phận xe tại điểm 12.16, Điều 12 Quy tắc bảo hiểm vật chất ô tô.
 
–        Mở rộng phạm vi bảo hiểm: Bảo Việt nhận bảo hiểm và chịu trách nhiệm bồi thường cho Chủ xe về những tổn thất bộ phận do bị mất cắp, mất cướp. Giới hạn số lần mất cắp, mất cướp không vượt quá:
 
+   02 lần đối với các Hợp đồng bảo hiểm có thời hạn từ 12 tháng đến 18 tháng (Không nhận bảo hiểm mất cắp bộ phận cho các Hợp đồng bảo hiểm dưới 12 tháng).
 
+   03 lần đối với các Hợp đồng bảo hiểm có thời hạn trên 18 tháng.
 
–      Mức khấu trừ áp dụng riêng cho điều khoản mất cắp bộ phận là 20% số tiền bồi thường và không thấp hơn 2.000.000 đồng. Không áp dụng thêm mức khấu trừ nào khác đã quy định trong Hợp đồng bảo hiểm (nếu có).
 
Tất cả các quy định khác trong Hợp đồng bảo hiểm không thay đổi.
 
6/ Bảo hiểm xe bị ngập nước (Phụ lục số 06-BVVC):
 
Trên cơ sở yêu cầu và chấp nhận nộp phí của Chủ xe/Người đại diện Chủ xe tham gia bảo hiểm, Bảo Việt nhận bảo hiểm thiệt hại vật chất ô tô theo những quy định sửa đổi, bổ sung như sau:
 
–      Hủy bỏ quy định loại trừ hư hỏng về điện hoặc động cơ do xe hoạt động trong vùng ngập nước tại mục 12.14  Điều 12 Quy tắc bảo hiểm vật chất ô tô.
 
–      Mở rộng nhận bảo hiểm trong trường hợp xe ô tô bị thiệt hại động cơ hoặc hư hỏng về điện do lái xe điều khiển xe đi vào vùng ngập nước sẽ được Bảo Việt bồi thường.
 
–      Mức khấu trừ/vụ áp dụng riêng đối với trường hợp tổn thất động cơ là 10% số tiền bồi thường không thấp hơn 3.000.000 đồng. Không áp dụng thêm mức khấu trừ nào khác đã quy định trong Hợp đồng bảo hiểm (nếu có).
 
Tất cả các quy định khác trong Hợp đồng bảo hiểm không thay đổi
 
7/ Bảo hiểm bồi thường theo giới hạn trách nhiệm (Phụ lục số 07-BVVC):
 
Trên cơ sở yêu cầu và chấp nhận nộp phí của Chủ xe/Người đại diện Chủ xe tham gia bảo hiểm, Bảo Việt đồng ý nhận bảo hiểm cho Chủ xe theo quy định sửa đổi, bổ sung như sau:
 
–        Hủy bỏ quy định bồi thường tổn thất bộ phận quy định tại tiết a, điểm 11.1, Điều 11 Quy tắc bảo hiểm vật chất ô tô;
 
–        Mở rộng phạm vi bảo hiểm: Xe được bảo hiểm theo điều khoản “Bảo hiểm theo giới hạn trách nhiệm” được hiểu là xe ô tô được bảo hiểm với số tiền bảo hiểm thấp hơn giá thị trường. Nhưng khi xảy ra tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm được bồi thường như xe tham gia đúng giá trị thực tế (đối với tổn thất bộ phận) và bồi thường theo số tiền bảo hiểm (đối với tổn thất toàn bộ).
 
Tất cả các quy định khác trong Hợp đồng bảo hiểm không thay đổi.
 
8/  Bảo hiểm thiệt hại xảy ra ngoài lãnh thổ Việt Nam (PLNLT)
 
Trên cơ sở yêu cầu và chấp nhận nộp phí của Chủ xe/Người thay mặt chủ xe yêu cầu bảo hiểm, Bảo Việt đồng ý nhận bảo hiểm theo quy định sửa đổi bổ sung như sau:
 
Mở rộng phạm vi bảo hiểm: Bảo Việt nhận bảo hiểm và chịu trách nhiệm bồi thường cho những tổn thất xảy ra ngoài lãnh thổ Việt Nam và trong phạm vi các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan.
 
Tất cả các quy định khác trong Hợp đồng bảo hiểm không thay đổi.
 
9/ Các điều khoản bổ sung khác (thuộc thẩm quyền của Tổng công ty):
 
Ngoài các điều khoản bổ sung trên, Chủ xe và Bảo Việt có thể thoả thuận bảo hiểm bằng văn bản theo các điều khoản bảo hiểm riêng (như: đua xe hợp pháp, xe tập lái, mở rộng bảo hiểm thiết bị chuyên dùng …), trên cơ sở chấp thuận của Bảo Việt và theo nguyên tắc mở rộng phạm vi sẽ tăng phí, thu hẹp phạm vi sẽ giảm phí./.XE Ô TÔ
 • Bảo hiểm Xe ô tô Cá nhân Hùng Vương

  Bảo hiểm Xe ô tô Cá nhân Hùng Vương

  Không chỉ đơn thuần là phương tiện di chuyển, xe ô tô còn là tài sản có giá trị lớn đối với chúng ta. Hãy để Bảo hiểm Hùng Vương tư vấn và cung cấp giải pháp bảo hiểm chăm sóc cho chiếc xe của bạn với sản phẩm bảo hiểm phù hợp, mức phí cạnh tranh, dịch vụ hướng dẫn và giải quyết bồi thường nhanh chóng.

 • Bảo Hiểm Trọn Gói Xe Ô Tô MSIG

  Bảo Hiểm Trọn Gói Xe Ô Tô MSIG

  Công ty bảo hiểm bồi thường cho chủ xe những thiệt hại vật chất xe xảy ra những tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của chủ xe trong những trường hợp:

 • Bảo hiểm thân vỏ xe ô tô bảo hiểm Bảo Việt

  Bảo hiểm thân vỏ xe ô tô bảo hiểm Bảo Việt

  Bảo hiểm thân vỏ xe ô tô của Bảo hiểm Bảo Việt còn có tên gọi khác là bảo hiểm vật chất xe, bảo hiểm 2 chiều . Loại hình bảo hiểm này Bảo hiểm Bảo Việt bồi thường cho Chủ xe những thiệt hại vật chất xe xảy ra do: 1/ Những tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của Chủ xe, lái xe trong những trường hợp: Đâm va, lật, đổ, rơi; chìm; hoả hoạn, cháy, nổ; bị các vật thể khác rơi, va chạm vào; 2/ Những tai họa bất khả kháng do thiên nhiên: Bão, lũ lụt, sụt lở, sét đánh, động đất, mưa đá, sóng thần; 3/ Mất cắp, mất cướp toàn bộ xe.

 • Bảo hiểm 2 chiều xe ô tô bảo hiểm Bảo Việt

  Bảo hiểm 2 chiều xe ô tô bảo hiểm Bảo Việt

  Bảo hiểm vật chất xe ô tô còn có tên gọi khác là Bảo hiểm 2 chiều xe ô tô. Loại hình bảo hiểm này Bảo hiểm Bảo Việt bồi thường cho Chủ xe những thiệt hại vật chất xe xảy ra do: 1/ Những tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của Chủ xe, lái xe trong những trường hợp: Đâm va, lật, đổ, rơi; chìm; hoả hoạn, cháy, nổ; bị các vật thể khác rơi, va chạm vào; 2/ Những tai họa bất khả kháng do thiên nhiên: Bão, lũ lụt, sụt lở, sét đánh, động đất, mưa đá, sóng thần; 3/ Mất cắp, mất cướp toàn bộ xe.

 • Bảo hiểm vật chất xe Bảo Việt

  Bảo hiểm vật chất xe Bảo Việt

  Xe ô tô là một tài sản lớn của người Việt, sau bao quá trình tích lũy mới có được. Thấu hiểu điều đó Bảo Hiểm Bảo Việt đưa ra chương trình bảo hiểm toàn diện cho xe ô tô. Bản chất khi tham gia bảo hiểm xe ô tô là bạn đang chi trả cho những rủi ro có thể xảy ra trong tương lai ở thời điểm hiện tại. Khi có tai nạn xảy ra, tổn thất xảy xa Bảo Hiểm Bảo Việt sẽ bồi thường thiệt hại tài chính cho bạn theo những điều khoản ghi trên hợp đồng.

 • Bảo hiểm thân vỏ và vật chất toàn bộ xe

  Bảo hiểm thân vỏ và vật chất toàn bộ xe

  Bảo Minh bồi thường cho Chủ xe những thiệt hại vật chất xe xảy ra do những tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của Chủ xe, lái xe trong những trường hợp: 1.Đâm va, lật đổ; 2.Hỏa hoạn, cháy nổ; 3.Những tai họa bất khả kháng do thiên nhiên: Bão, Lũ lụt, sụt lở, sét đánh, động đất, mưa đá; 4.Vật thể từ bên ngoài tác động lên xe cơ giới; 5.Mất toàn bộ xe trong trường hợp: xe bị trộm cắp, xe bị cướp, bị cưỡng đoạt; 6.Tai nạn do rủi ro bất ngờ khác ngoài những điểm loại trừ quy định tại Điều 9 và Điều 14 Quy tắc bảo hiểm xe cơ giới.

 • Bảo hiểm tai nạn Người ngồi trên ô tô, Lái xe và Phụ xe ô tô

  Bảo hiểm tai nạn Người ngồi trên ô tô, Lái xe và Phụ xe ô tô

  Bảo Minh bồi thường thiệt hại thân thể đối với lái xe, phụ xe và người ngồi trên do tai nạn khi đang ở trên xe, lên xuống xe trong quá trình xe đang tham gia giao thông trong phạm vi mức trách nhiệm ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm. Số tiền bảo hiểm tối đa có thể lên tới 50.000$/người/vụ

 • Bảo hiểm thân vỏ xe ô tô

  Bảo hiểm thân vỏ xe ô tô

  Bảo hiểm thân vỏ xe ô tô Bảo Việt có nhiều sự lựa chọn cho khách hàng từ những điều khoản cơ bản đến các điều khoản bổ sung như: Không khấu hao thay mới, sửa chữa xe tại ga-ra chính hãng, không áp dụng mức khấu trừ, mất cắp bộ phận, bảo hiểm xe bị ngập nước,

 • Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới UIC

  Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới UIC

  Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới

 • Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe ô tô PVI

  Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe ô tô PVI

  Bảo hiểm vật chất xe: bảo hiểm này không bắt buộc, tuy nhiên đây là loại bảo hiểm phổ biến, mà hầu như những người sở hữu xe ô tô thường mua. Với loại bảo hiểm này người sở hữu xe có thể bảo đảm cho tài sản của mình là chiếc xe khỏi những tổn thất, khi gặp rủi ro hay sự cố khi sử dụng như xước, móp thân vỏ do va quệt; Hư hỏng thiết bị, động cơ do va chạm hoặc tai nạn tạn bất ngờ và nhiều rủi ro khác đối với vật chất toàn bộ xe.

 • Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe BIC

  Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe BIC

  Bảo hiểm vật chất xe

 • Bảo hiểm Thiệt hại vật chất xe Ô tô PTI

  Bảo hiểm Thiệt hại vật chất xe Ô tô PTI

  Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe ô tô

 • Bảo hiểm vật chất xe cơ giới Bảo Việt

  Bảo hiểm vật chất xe cơ giới Bảo Việt

  Bảo hiểm vật chất xe

 • Bảo hiểm vật chất xe ô tô VBI

  Bảo hiểm vật chất xe ô tô VBI

  Bảo hiểm vật chất xe Ô tô của VBI sẽ giúp bảo vệ toàn diện cho xe riêng của bạn, giúp bạn an tâm trên mọi cuộc hành trình.

 • Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe ô tô ABIC

  Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe ô tô ABIC

  Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe ô tô

 • Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe ô tô VNI

  Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe ô tô VNI

  Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe ô tô.

 • Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe ÔTô Bảo Minh

  Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe ÔTô Bảo Minh

  Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe ÔTô

 • Bảo hiểm vật chất xe GIC

  Bảo hiểm vật chất xe GIC

  Bảo hiểm vật chất xe

 • Bảo hiểm vật chất xe cơ giới MIC

  Bảo hiểm vật chất xe cơ giới MIC

  Xe cơ giới là tài sản lớn cần được bảo vệ, việc tham gia bảo hiểm xe cơ giới giúp bạn bảo vệ được tài sản của mình một cách tốt nhất.

 • Bảo hiểm vật chất xe Bảo Long

  Bảo hiểm vật chất xe Bảo Long

  Bảo hiểm cho những tổn thất hoặc thiệt hại vật chất xe xảy ra do những tai nạn bất ngờ, không lường trước được ngoài sự kiểm soát của Chủ xe, lái xe trong các trường hợp

 • Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe ô tô VASS

  Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe ô tô VASS

  Trong quá trình hội nhập quốc tế, nền kinh tế Việt Nam không ngừng tăng trưởng về mọi mặt, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao. Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, nhu cầu xe cơ giới là cần thiết và ngày càng tăng. Bảo hiểm Viễn Đông với phương châm “Today Not Tomorrow” cùng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, tận tâm sẽ sát cánh bảo vệ bạn trước những rủi ro bất ngờ bằng các sản phẩm bảo hiểm xe cơ giới của chúng tôi.

 • Bảo hiểm vật chất xe cơ giới PAC

  Bảo hiểm vật chất xe cơ giới PAC

  Công Ty Cổ Phần Bảo hiểm Phú Hưng (PAC) là công ty bảo hiểm phi nhân thọ cung cấp các sản phẩm bảo hiểm toàn diện để bảo vệ rủi ro của khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn.