Bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe VBI

1. Đối tượng bảo hiểm
Lái xe, phụ xe và những người khác được chở trên xe (gọi chung là người được bảo hiểm) 
2. Phạm vi bảo hiểm
- Tai nạn đối với người được chở trên xe: Thiệt hại thân thể do tai nạn khi đang ở trên xe, lên xuống xe trong quá trình tham gia giao thông.
- Tai nạn đối với lái, phụ xe: thiệt hại về thân thể do tai nạn liên quan đến việc sử dụng chiếc xe đó.
3. Điểm loại trừ trách nhiệm bảo hiểm
VBI không phải chi trả tiền bảo hiểm đối với những hành động về thân thể của người được bảo hiểm trong trường hợp sau:
- Hành động cố ý gây tai nạn của Người được bảo hiểm, Người được thụ hưởng bảo hiểm (trừ những người đồng thụ hưởng bảo hiểm khác).
- Người được bảo hiểm tham gia đánh nhau trừ trường hợp được xác nhận là hành động tự vệ chính đáng.
- Người được bảo hiểm không có Giấy phép lái xe hợp lệ, Người được bảo hiểm có sử dụng  rượu bia, các chất kích thích mà pháp luật cấm sử dụng (chỉ áp dụng đối với lái xe).
- Người được bảo hiểm bị cảm đột ngột, trúng gió, bệnh tật (bao gồm cả bệnh truyền nhiễm), ngộ độc thức ăn, đồ uống, sử dụng thuốc không đúng chỉ dẫn của cơ quan y tế.
- Tai nạn ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (trừ khi có thỏa thuận khác).
- Xe sử dụng để đua thể thao, đua xe trái phép.
- Khủng bố, chiến tranh và các nguyên nhân tương tự như:  chiến tranh, nội chiến, bạo động, đình công.
4. Quyền lợi người được bảo hiểm
a. Đối với số thiền bảo hiểm bằng hoặc dưới 20 triệu đồng/người/vụ.
- Trường hợp người được bảo hiểm bị tử vong do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm: VBI chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trong giấy chứng nhận bảo hiểm/ Hợp đồng bảo hiểm.
- Trường hợp người đực bảo hiểm bị thương tật thân thể do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm: VBI chi trả tiền bảo hiểm theo Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật hiện hành của VBI.
b. Đối với số tiền bảo hiểm trên 20 triệu đồng/người/vụ
- Trường hợp người được bảo hiểm bị tử vong do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm: VBI trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trong giấy chứng nhận Bảo hiểm/ Hợp đồng bảo hiểm.
- Trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật vĩnh viễn do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, VBI chi trả tiền bảo hiểm thao Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật hiện hành của VBI.
- Trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật tạm thời do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, VBI chi trả tiền bảo hiểm theo chi phí thực tế bao gồm chi phí cấp cứu, chi phí điều trị, chi phí bồi dưỡng trong thời gian điều trị (mỗi ngày 0.1% số tiền bảo hiểm, không quá 180 ngày /vụ tai nạn)...Tổng số tiền chi trả cho các khoản chi phí nêu trên không vượt quá tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật hiện hành của VBI.
c. Trường hợp thiệt hại do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, trong vòng 1 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn, người được bảo hiểm bị chết do hậu quả của tai nạn đó: VBI sẽ trả phần chênh lệch giữa số tiền bảo hiểm ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm với số tiền bảo hiểm đã trả trước đó.
d. Trường hợp do hậu quả của tai nạn thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm Người được bảo hiểm bị trầm trọng hơn do bệnh tật hoặc sự tàn tật có sẵn hoặc điều trị thương tật thân thể không kịp thời và không theo chỉ dẫn của cơ sở y tế thì VBI chi trả tiền bảo hiểm như đối với loại  thương tật tương tự ở người có sức khỏe bình thường được điều trị một cách hợp lý.
e. Nếu tại thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm, số người chở trên xe (không bao gồm trẻ em dưới 7 tuổi) lớn hơn số người ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm thì số tiền chi trả bảo hiểm sẽ giảm theo tỷ lệ giữa số người được bảo hiểm và số người chở trên xe.