Bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe và lái phụ xe BHV

1. Đối tượng bảo hiểm
- Lái xe, phụ xe và những người khác được chở trên xe cơ giới (gọi chung là Người được bảo hiểm).
2. Phạm vi bảo hiểm
Thiệt hại thân thể đối với Người được bảo hiểm do tai nạn khi đang ở trên xe, lên xuống xe trong quá trình xe đang tham gia giao thông.
3. Không thuộc phạm vi bảo hiểm
Ngoài những điểm loại trừ tại , BHV không phải chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại về thân thể của Người được bảo hiểm trong trường hợp sau:
- Người được bảo hiểm có hành động cố ý tự gây tai nạn.
- Người được bảo hiểm tham gia đánh nhau trừ khi được xác nhận đó là hành động tự vệ.
- Người được bảo hiểm điều khiển xe không có giấy phép lái xe hợp lệ, có sử dụng và ảnh hưởng của rượu, bia vượt nồng độ theo quy định của pháp luật, sử dụng ma túy và các chất kích thích tương tự khác mà pháp luật cấm sử dụng.
- Người được bảo hiểm bị cảm đột ngột, trúng gió, bệnh tật.
- Người được bảo hiểm bị ngộ độc thức ăn, đồ uống và sử dụng thuốc không theo theo chỉ dẫn của cơ quan y tế.
- Tai nạn ngoài lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam.
- Xe sử dụng để đua thể thao, đua xe trái phép.
4. Phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm
Phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm được quy định tại biểu phí và số tiền bảo hiểm ban hành kèm theo quy tắc này. 
 Quyền lợi của người được bảo hiểm
A. Đối với Số tiền bảo hiểm bằng hoặc dưới 20 triệu đồng /người/vụ:
- Trường hợp Người được bảo hiểm bị chết do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm: BHV trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm
- Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật thân thể vĩnh viễn hoặc tạm thời do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm: BHV trả tiền bảo hiểm theo tỷ lệ phần trăm của Số tiền bảo hiểm nêu trong “Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật “kèm theo Quyết định số 05/TCBH ngày 02 tháng 01 năm 1993 của Bộ Tài chính.
B. Đối với Số tiền bảo hiểm trên 20 triệu đồng /người/vụ: 
- Trường hợp Người được bảo hiểm bị chết do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm: BHV trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm
- Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật vĩnh viễn do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm: BHV trả tiền bảo hiểm theo tỷ lệ phần trăm của Số tiền bảo hiểm nêu trong “Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật “kèm theo Quyết định số 05/TCBH ngày 02 tháng 01 năm 1993 của Bộ Tài chính.
- Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật tạm thời do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, tiền bảo hiểm được trả theo chi phí y tế thực tế, hợp lý và chi phí bồi dưỡng người bị thương trong thời gian điều trị thương tật (bằng 0,1% số tiền bảo hiểm/ ngày nhưng tối đa không quá180 ngày/ vụ tai nạn). Tổng số tiền bảo hiểm chi trả trong trường hợp này không vượt quá mức trả theo tỷ lệ trả tiền bảo hiểm quy định cho trường hợp thương tật đó tại “Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật “kèm theo Quyết định số 05/TCBH ngày 02 tháng 01 năm 1993 của Bộ Tài chính. Cụ thể các tính như sau:
  • Số tiền bảo hiểm chi trả tối đa = Tỷ lệ phần trăm của thương tật tạm thời quy định trong “Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật “kèm theo Quyết định số 05/TCBH ngày 02 tháng 01 năm 1993 của Bộ Tài chính” x Số tiền bảo hiểm.
  • Số ngày điều trị là: Số ngày điều trị nội trú trong bệnh viện theo chỉ định của Bác sĩ điều trị. Số ngày điều trị tối đa không vượt quá 180 ngày/vụ tai nạn
  • Trường hợp đa vết thương ở cùng một bộ phận, tổng số tiền chi trả cho các vết thương không được vượt quá tỷ lệ mất bộ phận đó tại “Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật “kèm theo Quyết định số 05/TCBH ngày 02 tháng 01 năm 1993 của Bộ Tài chính C Nếu tại thời điểm xảy ra tai nạn, số người thực tế đi trên xe lớn hơn số Người được bảo hiểm ghi trên Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm thì mức trả tiền bảo hiểm của BHV được tính như sau:
- Trường hợp không bao gồm trẻ em dưới 7 tuổi: Mức trả tiền bảo hiểm của BHV sẽ giảm theo tỷ lệ giữa số người thực tế trên xe và số Người được bảo hiểm.
Trường hợp có trẻ em dưới 7 tuổi : Trẻ em dưới 7 tuổi được thanh toán 50% số tiền bảo hiểm theo nguyên tắc trả tiền bảo hiểm được quy định tại khoản A và khoản B trên đây.
5. Giải quyết hậu quả của tai nạn
- Trường hợp bị tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, trong vòng một năm kể từ ngày xảy ra tai nạn, Người được bảo hiểm bị chết do hậu quả của tai nạn đó: BHV sẽ trả phần chênh lệch giữa Số tiền bảo hiểm ghi trong Hợp đồng/Giấy chứng nhận bảo hiểm với số tiền bảo hiểm đã trả trước đó. 
- Trường hợp hậu quả của tai nạn thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm bị trầm trọng hơn do bệnh tật hoặc sự tàn tật có sẵn của Người được bảo hiểm hoặc điều trị thương tật thân thể không kịp thời và không theo chỉ dẫn của cơ sở y tế thì BHV chỉ trả tiền bảo hiểm như đối với loại thương tật tương tự ở người có sức khỏe bình thường được điều trị một cách hợp lý.
6. Trả tiền bảo hiểm
- Tiền bảo hiểm được trả cho Người được bảo hiểm hoặc người đại diện hợp pháp của Người được bảo hiểm.