Bảo hiểm tai nạn lái xe và người ngồi trên xe Bảo Việt

1. Đối tượng, phạm vi bảo hiểm
- Thiệt hại về thân thể đối với lái xe và những người được chở trên xe.
- Những người này bị tai nạn khi đang ở trên xe, lên xuống xe trong quá trình xe đang tham gia giao thông.
2. Không thuộc phạm vi bảo hiểm
- Đối tượng được bảo hiểm cố ý gây thiệt hại;
- Đối tượng được bảo hiểm điều khiển xe không có Giấy phép lái xe hợp lệ.
- Tai nạn ngoài lãnh thổ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 
3.  Quyền lợi bảo hiểm
a. Trường hợp đối tượng bảo hiểm bị chết được thanh toán toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.
b.Trường hợp đối tượng được bảo hiểm bị thương tật thân thể:
- Số tiền bảo hiểm từ 50 triệu đồng trở xuống: Trả theo Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm ban hành kèm theo Quyết định số 05/TC/ BH ngày 02/01/1993 của Bộ Tài chính.
- Số tiền bảo hiểm trên 50 triệu đồng:Thương tật tạm thời: Được thanh toán theo chi phí y tế thực tế, hợp lý và chi phí bồi dưỡng (tối đa không vượt quá 0,1% Số tiền bảo hiểm/ngày) người bị thương trong thời gian điều trị thương tật, nhưng không vượt quá tỷ lệ trả tiền quy định tại Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm ban hành kèm theo Quyết định số 05/TC/BH ngày 02/01/1993 của Bộ Tài chính.
- Thương tật vĩnh viễn: Được bồi thường theo tỷ lệ trả tiền bảo hiểm quy định tại Bảng trả tiền bảo hiểm nói trên.
c. Nếu tại thời điểm xảy ra tai nạn, số người thực tế (không bao gồm trẻ em dưới 7 tuổi) lớn hơn số người được bảo hiểm ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm, thì mức trả tiền bảo hiểm sẽ giảm theo tỷ lệ giữa số người được bảo hiểm với số người thực tế trên xe.