Bảo hiểm tai nạn lái xe, phụ xe và người ngồi trên xe PTI

1. Phạm vi bảo hiểm
Thiệt hại thân thể đối với Người được bảo hiểm do tai nạn liên quan trực tiếp đến việc sử dụng xe trong quá trình tham gia giao thông.
2. Không thuộc phạm vi bảo hiểm 
Ngoài các điểm loại trừ chung quy định tại điều 9 của Quy tắc này, PTI không chịu trách nhiệm bồi thường đối với những thiệt hại về thân thể của Người được bảo hiểm trong trường hợp Người được bảo hiểm có hành động cố ý tự gây tai nạn.
3. Phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm 
Phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm được thỏa thuận áp dụng theo biểu phí của PTI ban hành đối với các loại hình bảo hiểm và được ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.
4. Quyền lợi của người được bảo hiểm 
a. Trường hợp đối tượng bảo hiểm chết thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm, PTI trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.
b. Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm, PTI sẽ trả tiền bảo hiểm theo quy định sau: 
+ Trường hợp Chủ xe tham gia bảo hiểm với Số tiền bảo hiểm đến hai mươi triệu đồng (£20 triệu đồng): PTI sẽ trả tiền bảo hiểm theo Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật (Ban hành kèm theo Quyết định số 05/TC-BH ngày 02/01/1993 của Bộ Tài chính). 
+ Trường hợp Chủ xe tham gia bảo hiểm với Số tiền bảo hiểm lớn hơn 20 triệu đồng (> 20 triệu đồng):
- Người được bảo hiểm bị thương tật toàn bộ theo Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật (Ban hành kèm theo Quyết định số 05/TC-BH ngày 02/01/1993 của Bộ Tài chính), PTI sẽ trả 100% số tiền bảo hiểm.
- Người được bảo hiểm bị thương tật bộ phận, PTI trả tiền bảo hiểm như sau: 
+ Số tiền chi trả = (tỷ lệ % thương tật quy định trong Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật x 20.000.000 đồng) + Số tiền bảo hiểm x 0,1% x số ngày điều trị. 
+ Trường hợp đa vết thương ở cùng một bộ phận, tổng số tiền chi trả cho các vết thương không được vượt quá tỷ lệ mất bộ phận đó tại Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật.  
+ Số ngày điều trị được xác định bởi số ngày điều trị nội trú trong bệnh viện và điều trị sau khi xuất viện. Số ngày điều trị sau khi xuất viện được xác định theo chỉ định của bác sĩ điều trị. Số ngày điều trị tối đa không vượt quá 180 ngày/vụ tai nạn.
Trong mọi trường hợp, tổng số tiền PTI chi trả không vượt quá số tiền bảo hiểm. 
c. Nếu tại thời điểm xảy ra tai nạn, số người thực tế (không bao gồm trẻ em dưới 7 tuổi) lớn hơn số người được bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm thì số tiền bảo hiểm được PTI trả sẽ giảm theo tỷ lệ giữa số người được bảo hiểm và số người thực tế trên xe. Trẻ em dưới 7 tuổi được thanh toán 50% số tiền bảo hiểm theo những nguyên tắc trả tiền bảo hiểm quy định tại điểm 1, 2 điều này.
5. Trả tiền bảo hiểm
Tiền bảo hiểm được trả cho Người được bảo hiểm hoặc Người đại diện hợp pháp của Người được bảo hiểm.