Bảo hiểm lái xe, phụ xe và người ngồi trên xe BIC

1. Đối tượng bảo hiểm
- Lái xe, phụ xe và những người khác được chở trên xe cơ giới (gọi chung là Người được bảo hiểm).
2. Phạm vi bảo hiểm
- Người được bảo hiểm bị thiệt hại về thân thể do tai nạn khi đang ở trên xe, lên xuống xe trong quá trình xe tham gia giao thông.
3. Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm
- Người được bảo hiểm tham gia đánh nhau trừ trường hợp được xác nhận là hành động tự vệ chính đáng.
- Người được bảo hiểm bị cảm đột ngột, trúng gió, bệnh tật (bao gồm cả bệnh truyền nhiễm), ngộ độc thức ăn, đồ uống, sử dụng thuốc không đúng chỉ dẫn của cơ quan y tế. 
4. Quyền lợi bảo hiểm
a. Trường hợp Người được bảo hiểm bị chết do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm: BIC trả toàn bộ Số tiền bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.
b. Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật thân thể do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm:
+ Số tiền bảo hiểm trên 50 (năm mươi) triệu đồng/người/vụ.
- Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật vĩnh viễn do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm: BIC chi trả tiền bảo hiểm theo Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật ban hành theo Quyết định số 0337/QĐ-PHH ngày 24/01/2011 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV.
- Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật tạm thời do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, BIC chi trả tiền bảo hiểm theo chi phí thực tế hợp lý bao gồm chi phí cấp cứu, chi phí điều trị, chi
phí bồi dưỡng trong thời gian điều trị (mỗi ngày 0,1% số tiền bảo hiểm, không quá 180 ngày/vụ tai nạn). Tổng số tiền chi trả cho các khoản chi phí nêu trên không vượt quá tỷ lệ trả tiền quy định trong Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật ban hành theo Quyết định số 0337/QĐ-PHH ngày 24/01/2011 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV.
+ Số tiền bảo hiểm bằng hoặc dưới 50 (năm mươi) triệu đồng/người/vụ:
- Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật thân thể do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm: BIC chi trả tiền bảo hiểm theo Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật ban hành theo Quyết định số 0337/QĐ-PHH ngày 24/01/2011 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV.
c. Nếu tại thời điểm xảy ra tai nạn, số người thực tế (không bao gồm trẻ em dưới 07 tuổi) lớn hơn số người được bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm thì mức trả tiền bảo hiểm sẽ giảm theo tỷ lệ giữa số người được bảo hiểm với số người thực tế trên xe.
d. Trường hợp tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, trong vòng một năm kể từ ngày xảy ra tai nạn, Người được bảo hiểm bị chết do hậu quả của tai nạn đó: BIC sẽ trả phần chênh lệch giữa số tiền bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm với số tiền bảo hiểm đã trả trước đó.
e. Trường hợp hậu quả của tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm bị trầm trọng hơn do bệnh tật hoặc sự tàn tật có sẵn của Người được bảo hiểm hoặc điều trị thương tật thân thể không kịp thời và không theo chỉ dẫn của cơ sở y tế thì BIC chỉ trả tiền bảo hiểm như đối với loại thương tật tương tự ở người có sức khỏe bình thường được điều trị một cách hợp lý.
f. Trẻ em dưới 07 tuổi được thanh toán 50% số tiền bảo hiểm theo những nguyên tắc trả tiền bồi thường trên đây. 
5. Trả tiền bảo hiểm
- Tiền bảo hiểm được trả cho Người được bảo hiểm, người đại diện, người thừa kế hợp pháp của Người được bảo hiểm.